Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi v délce cca 377 m ve stávající trase. Povrch komunikace je v současné době značně poškozený a nevyhovující pro provoz. Součástí stavby je kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, rekonstrukce chodníků, sjezdů a odvodnění, vybudování parkovacích stání a vegetační úpravy dotčených ploch, Komunikace je navržena jako zklidněná (zóna s dopravním omezením – Zóna 30). Před samotnou rekonstrukcí je ještě nutno přeložit datové kabely společnosti O2. To provede společnost O2 na náklady investora akce.


Je navázáno na dokumentaci zpracovanou v r. 2006. Jednotné úseky stoky v ul. Na Zahrádkách a komunikace k jednotlivým bytovým domům byly opraveny již v roce 2014. Opravena bude komunikace včetně parkovacích míst a chodníků.
Proběhlo VŘ, které vyhrála spol. TOPSTAV s.r.o. s cenou 8 468 649,- Kč vč. DPH. Realizace probíhá od 1. 4. 2015 do 2. 8. 2015. Smlouva o dílo byla podepsána 25. 2. 2015. Dalšími výdaji jsou technický dozor za cenu 76 800,- Kč vč. DPH, administrátor výběrového řízení 48 400,- Kč vč. DPH, překládka kabelu O2 v důsledku budování parkovacích míst ve výši 130 365,- Kč vč. DPH a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 28 000,- vč. DPH.

Dne 16. 4. 2015 byla na stavbě provedena statická zatěžovací zkouška podloží dle ČSN 72 1006 v úrovni zemní pláně, která nedosáhla požadovaného parametru a bylo proto nutné provést úpravu stávající zeminy pro dosažení požadované únosnosti aktivní zóny komunikace. Další vícepráce vznikly při odkopu větší kubatury zeminy v prostoru parkovacích stání, změny odvodnění uliční vpusti, zřízení nové uliční vpusti, změna délek uličních vpustí, které byly v kolizi s plynovodem, oprava napojení zámkové dlažby, zrušení nefunkčních odlehčovacích komor v havarijním stavu objevených pod vozovkou, odbourání betonové podezdívky kanalizačních poklopů, zřízení vjezdu pro č. p. 766, který nebyl v PD, přemístění kameniva na meziskládku a pro zpětný zásyp (práce nebyly obsažené ve výkazu výměr). Z těchto důvodů odsouhlasila rada města Kuřimi dne 29. 7. 2015 uzavření dodatku č. 3, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby o 7 kalendářních dnů, tj. do 9. 8. 2015.

Od prosince 2015 probíhají opravy jednotné kanalizace bezvýkopovou technikou a úpravy terénu kolem šachet v ul. Na Zahrádkách a v Bezručově čtvrti. Tyto stavební práce budou probíhat dle smlouvy o dílo do 8. 1. 2016.

Na začátku roku 2016, s ohledem na klimatické podmínky, spol. CTS provede výměnu sadových svítidel v ul. Na Zahrádkách a v Bezručově čtvrti za LED svítidla s výložníky. Sloupy veřejného osvětlení zůstávají stávající, budou narovnány a obetonovány "okapničkami".

ikona souborudokumentace

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Stanislav Bartoš
e-mail: bartos@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 373
mob: +420 606 705 879

18.3.2015 14:59:14 - aktualizováno 30.7.2015 10:46:18 | přečteno 1388x | Jiří
load