Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova

Na stávající dešťovou kanalizaci uloženou v komunikaci se napojily rodinné domy v ulici Hybešova a odvádí splašky do vodoteče Mozovský potok. Město Kuřim, jakožto vlastník jednotné kanalizace, se tímto ocitá v protiprávním vztahu, porušuje vodní zákon a hrozí mu opakovaně sankce. Proto bylo již v roce 2014 rozhodnuto o realizaci této akce.

V září proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nejvýhodnější nabídku podala firma AQUASYS, spol s. r. o, se kterou byla podepsána dne 18. 11. 2014 smlouva o dílo.

Zhotovitel v druhé polovině měsíce ledna 2015 zahájil stavební práce. Od druhé poloviny března je hotový oddílný systém pod komunikací II/385, komunikace byla provizorně zapravena a zcela zprůjezdněna. Nyní práce na vybudování oddílného systému pokračují přímo v ul. Hybešova.

ikona souboruP1100346

ikona souboruAktuální harmonogram 29. 9. 2015

Rok 2015:

Vzhledem ke složitosti stavby byla provedena určitá opatření, a to:
U jednotlivých rodinných domů byly provedeny ručně kopané sondy pro obnažení stávajících přípojek, které byly přepojovány do nově vybudovaných kanalizačních stok. Každou přípojku je nutno řešit jednotlivě dle skutečného uložení.
V souběhu se stokami vede stávající plynovod středotlak středem po celé délce místní komunikace. 22. 4. došlo k utržení a sesunutí části asfaltu s podkladní nesoudržnou zeminou na plynovodní přípojku z důvodu nedostatečně zapaženého výkopu. 24. 4. došlo k dalšímu sesunu a poškození rozvodu plynu. Stavba byla dočasně pozastavena. Po rozhodnutí o dalším postupu prací dne 27. 4. byla stavba opět povolena a rýha pro uložení kanalizace omezena na max. délku 2 pažících boxů.

12. 5. proběhly tlakové zkoušky na dešťové kanalizaci. Tyto zkoušky nevyhověly od šachty ŠD1 – ŠD2 (v tělese silnice II/385 v ul. Tyršova). Po kontrole a prozkoumání stoky dešťové kanalizace 14. 5. bylo zjevné, že výrobce trub dodal nekompaktní trouby, spodní voda prosakovala na několika místech. Spol. Prefa, dodavatel těchto trub, provedla na své náklady 18. 5. sanaci problematického úseku. Trouby neuložené v zemi byly reklamovány a vyměněny. Z těchto důvodů bylo budování dešťové kanalizace od 12. 5. pozastaveno. Od 13. 5. do 1. 6. byla stavba pozastavena zcela.

Z důvodu opravy mostu nad železničním tělesem v ul. Hybešova v termínu od 5. 6. 2015 do 22. 6. 2015 (délka stavebních prací na opravě mostu!) a rekonstrukce silnice v ul. Tyršova byla stavba opět po dobu trvání opravy mostu pozastavena. Vzhledem k záruce na opravě mostu na vytvrdnutí sanace byla technologická přestávka prodloužena do konce měsíce července. Od 3. 8. 2015 byly stavební práce na budování dešťové kanalizace opět zahájeny.

Dne 21. 8. město Kuřim v 7:45 obdrželo oznámení od spol. BVK o přerušení dodávky pitné vody v ul. Hybešova viz příloha ikona souboru"Přerušení dodávky vody 1", a to z důvodu havárie na stávající mosazné spojce u soukromé vodovodní přípojky rodinného domu.

16. 9. byly dokončeny stavební práce na budování dešťové kanalizace. Nově vybudovaná šachta před č. p. 475 byla propojena se stávající kanalizací. Stávající kanalizace vedoucí pod komunikací uložená na pozemku MK byla pročistěna. Otevřená část drážního propustku a její břehy (uložená v parc. SŽDC) by měly být pročištěny a zbaveny keřů a stromů do konce října. 

Z důvodu výměny kabelů a sloupů veřejného osvětlení v ul. Tyršova, nefungovalo od minulého týdne (od 17. 9.) osvětlení v ulici Hybešova. Výměna sloupů v ul. Tyršova pokračovala do 25. 9.

16. 9. byly zahájeny stavební práce na budování splaškové kanalizace od č. p. 359. Tyto stavební práce byly 8. 10. dokončeny.

Od 8. 10. probíhají stavební práce na budování jak dešťových tak splaškových kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům. Prioritně se budují kanalizační přípojky po levé straně směrem od ul. Tyršova, a to z důvodu brzkého uložení a zprovoznění nově vybudovaného vodovodního řadu v této ulici.

V polovině měsíce listopadu byly zahájeny stavební práce na přeložení vodovodu. 25. 11. byly odebrány vzorky pitné vody z přeloženého vodovodu k rozboru. 1.12. byly výsledky známy. Během prvních dvou týdnů v prosinci došlo k přepojení vodovodních přípojek a začátkem druhého týdne ke zprovoznění celého přeloženého vodovodního řadu.

Po přeložení vodovodu v měsíci prosinci probíhaly stavební práce na 8 splaškových kanalizačních přípojkách + 3 dešťových kanalizačních přípojkách (na pravé straně od ul. Tyršova + 1 dešťový svod na levé straně).

Rok 2016: 

Od začátku ledna 2016 do poloviny února budou stavební práce z důvodu (nepříznivého) zimního počasí pozastaveny. Dle aktuálního harmonogramu (viz výše) by se mělo se stavebními pracemi pokračovat od druhé poloviny února, a to na budování komunikace (podkladní vrstvy). V polovině března by měly být zahájeny stavební práce na budování chodníků a parkovacích stání. V dubnu budou probíhat terénní úpravy a  v květnu celoplošná obnova místní komunikace. 

ikona souborudokumentace

Odpovědný pracovník MěÚ Kuřim:

Ing. Pavla Kubová
e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
tel: +420 541 422 375
mob: +420 777 072 934

18.3.2015 14:24:26 - aktualizováno 22.6.2015 16:25:04 | přečteno 1430x | Jiří
load