Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k platbě za komunální odpad

DSC 0718 (2)

Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023. 

Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 

1/ Poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: 

1. Fyzická osoba přihlášená v obci
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 

2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatníci uvedení pod bodem 1.b) a pod bodem 2. ve výčtu poplatníků jsou bez výjimky povinni splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku jejich poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit případné změny údajů. Formulář přiznání k místnímu poplatku naleznete ve formátu pdf na adrese www.kurim.cz/odpady nebo jej můžete vyplnit osobně na MěÚ Kuřim, dveře č. 411. Nesplněním ohlašovací povinnosti se poplatník vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty až do výše 500.000,- Kč. 

2/ Osvobození: 

Od poplatku je podle § 10g zákona o místních poplatcích osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je: 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

Další osvobození plynou z Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 2/2021: Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se po celý kalendářní rok z důvodu pobytu v zahraničí nebude zdržovat nebo nezdržovala na území města Kuřimi. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která má trvalý pobyt na ohlašovně – adresa Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v daném roce ukončila pobyt na území České republiky. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je třetím a dalším sourozencem z nezaopatřených sourozenců žijících ve společné domácnosti, z nichž ani jeden nedovrší v příslušném kalendářním roce 18 let věku. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, která má ve vlastnictví stavbu určenou pro rodinnou rekreaci a které není prováděn svoz komunálního odpadu. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která má trvalý pobyt na ohlašovně – adresa Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která v daném roce ukončila pobyt na území České republiky. 

Od poplatkové povinnosti, která vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, se osvobozuje město Kuřim a obchodní společnosti ve stoprocentním vlastnictví města Kuřimi a příspěvkové organizace zřizované městem Kuřim. 

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v daném roce nebo letech předchozích dosáhla věku 70 let a to ve výši 60 Kč.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě do data 31.12. příslušného kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

3/ Sazba poplatku: 

a) 550 Kč za poplatníka uvedeného v bodě 1. a 2. za kalendářní rok, 

b) 490 Kč za poplatníka uvedeného v bodě 1. a narozeného v roce 1953 a starší za kalendářní rok.

4/ Úhrada poplatku: 

Poplatek je splatný jednorázově do 31. 12. 2023

Forma úhrady: 

a) v hotovosti / platební kartou na pokladně MěÚ Kuřim, 1. patro, dveře č. 210; 

b) bezhotovostně na bankovní účet města Kuřimi: 19-22824641/0100; c) složenkou, která Vám bude na požádání vystavena na odboru finančním MěÚ Kuřim, dveře č. 411. 

Variabilním symbolem poplatníka v bodě 1. je rodného číslo poplatníka.

Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob (dále jen „plátce“), by měla:

  • při úhradě na pokladně / BÚ znát variabilní symbol poplatníků, za které poplatek hradí, nebo
  • vyplnit formulář „Oznámení o platbě za komunální odpad“, ve kterém oznámí údaje pro identifikaci těchto osob (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého/přechodného bydliště).
Toto prohlášení by měl plátce zaslat při každé platbě nejpozději v den platby, a to buď prostřednictvím webového formuláře na adrese www.kurim.cz/odpady nebo doručením vytištěného formuláře na adresu Městského úřadu Kuřim. Bez doručení tohoto formuláře nemůže být platba správně přiřazena k jednotlivým poplatníkům.

Variabilním symbolem poplatníka v bodě 2. je přidělený variabilní symbol na základě podaného přiznání k místnímu poplatku.

5/ Neuhrazení poplatku: 

Pokud není poplatek uhrazen do 31. 12. kalendářního roku, je následně vyměřen platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí. 

Bližší informace k výše uvedenému získáte na tel. čísle 541 422 321, odbor finanční MěÚ Kuřim, dveře č. 411 (informace o konkrétních případech se podávají pouze při osobní návštěvě).

https://www.kurim.cz/cs/potrebuji-vyridit/nakladani-s-odpady/informace-k-platbe-za-komunalni-odpad.html

www.kurim.cz/odpady


3.1.2023 16:27:54 - aktualizováno 4.1.2023 15:51:52 | přečteno 3001x | Bc. Soňa Šmahelová
load