Výbory ZM

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi:

Podle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 Předseda výboru:  Jan Herman
 Místopředseda výboru: 
 Ivo Peřina
 Tajemník výboru: Ing. Silvie Ondrášková
 Členové výboru:  Mgr. Ladislav Ambrož
  Mgr. Sandra Naďová
  JUDr. Robert Neruda Ph.D.
  Alena Matějíčková
  Ing. Miluše Macková
  Mgr. Petr Pernica
  Ing. Vojtěch Novotný


Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi:

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 Předseda výboru:  RNDr. Igor Poledňák
 Tajemník výboru:  Ing. Aleš Varmužka
 Členové výboru:  Petr Krejčí
  Mgr. Pavel Pospíšil
  Bc. Milan Hála
  Ing. Radim Vítek
  Markéta Macková
  Zdeněk Kříž
  Mgr. Aleš Vítek
  Bc. Mária Katyi


Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi:

a) na základě předem stanovených kritérií projednává žádosti o dotace pro oblast sportu a zpracovává doporučení ZM na udělení příspěvku žadateli.
b) kontroluje vypracovává a předkládá ZM návrhy z oblasti sportu - opravy popřípadě úpravy a dovybavení sportovních zařízení ve městě,
c) návrhy možných investičních akcí,
d) koordinuje rozvojové záměry sportu a sportovišť ve vazbě na rozpočet, územní plán a regulativy rozvojových aktivit,
e) předkládá ZM doporučení, vyhlašuje kategorie, zpracovává návrhy na vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města a předkládá ZM ke schválení,
f) zajišťuje setkání sportovní obce, při kterém budou oceněny osoby (občané) aktivně se podílející na sportovním dění ve městě,
g) spolupracuje s ostatními výbory a komisemi při zpracování návrhů a stanovisek k výstavbám sportovišť, cyklotras, cyklostezek v Kuřimi a okolí, k rozvoji sportovních a volnočasových aktivit a dalších materiálů a dokumentů v této oblasti.

 Předseda výboru: Ing. Jan Vlček MSc.
 Tajemník výboru: Kateřina Friedlová
 Členové výboru: Ing. Lubomír Stříž
  Ing. Milan Vlk
  Jiří Mikel
  Jiří Voneš
  Ing. Rostislav Hanák
  Petr Macek
  Vladislav Prosecký
  Levon Hovhannisjan
  Aleš Sikora
  Ing. Petr Fučík


Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi:

a) vyhodnocuje žádosti o dotace v kulturní a spolkové oblasti a doporučuje zastupitelstvu města míru podpory.
b) vyhodnocuje kvalitu realizovaných podpořených akcí, kontroluje dodržení podmínek pro podporu akce určených.
c) organizuje pracovní setkání se zástupci právnických osob a osobami fyzickými, které se v Kuřimi podílejí na organizaci kulturního a spolkového života, mapuje jejich problémy, náměty a připomínky a předkládá je k informaci zastupitelstvu.
d) vyhodnocuje nejzajímavější kulturní počiny v dané sezóně v Kuřimi.
e) hodnotí nabídku kulturních a spolkových akcí v Kuřimi.

 Předseda výboru: Renáta Těšíková
 Místopředseda výboru: 
Antonín Žák
 Tajemník výboru:  Jitka Jonášová
Členové výboru:  Mgr. Anita Foltanová
  Mgr. Miloslava Kollarčíková
  Josef Mareček
  Ivana Nováčková
  Mgr. Jan Sedláček
  Ing. Petr Mikšovič
  Bc. Kateřina Rovná
 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load