Archiv usnesení ZM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo ZM:
Text / část textu:

Z/2021/97 - ZM č.6

02.11.2021
Zvolení návrhové komise
schvaluje:
 • jako členy návrhové komise paní Alenu Matějíčkovou a pana Petra Macka.

Z/2021/98 - ZM č.6

02.11.2021
Volba ověřovatelů zápisu
schvaluje:
 • jako ověřovatele zápisu ZM pana Petra Krejčího a pana Mgr. Petra Vodku.

Z/2021/99 - ZM č.6

02.11.2021
Schválení programu jednání
schvaluje:
 • program jednání.

Z/2021/100 - ZM č.6

02.11.2021
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 25.10.2021
bere na vědomí:

Z/2021/101 - ZM č.6

02.11.2021
Odkup pozemku pro chodník a zpevněnou plochu – “MEDEX-K“, s. r. o.
schvaluje:
 • úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2985/1 o výměře cca 86 m2 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH z vlastnictví společnosti “MEDEX-K“ s.r.o., se sídlem Blanenská 982/15, Kuřim, IČO 60755580, do majetku města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí město Kuřim. Do doby uzavření Kupní smlouvy bude uzavřena Budoucí kupní smlouva.

Z/2021/102 - ZM č.6

02.11.2021
Rodinný dům na ul. Brněnská – prodej části pozemku
schvaluje:
 • prodej části pozemku parc. č. 1039 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Kuřim dle situace, za účelem rozšíření domu č. p. 259/22 na ul. Brněnská, panu Bahru Ingovi Klausu Herwigovi, trvale bytem [Osobní údaj odstraněn], Namibijská republika, za cenu ve výši 5.000 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Do doby uzavření Kupní smlouvy bude uzavřená Budoucí kupní smlouva.

Z/2021/103 - ZM č.6

02.11.2021
Vydání Změny č. 2 ÚP Kuřim
schvaluje:
 • podle § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnutí o námitkách a souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 ÚP Kuřim, tak jak je uvedeno v textové části Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Kuřim. Ověřilo tímto, že Změna č. 2 ÚP Kuřim není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1-5, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem tj. s platnými ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. ZM Kuřimi příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává Změnu č. 2 ÚP Kuřim formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Z/2021/104 - ZM č.6

02.11.2021
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez vyčlenění finančních prostředků.

Z/2021/105 - ZM č.6

02.11.2021
Výsledky hospodaření ke dni 30.09.2021
bere na vědomí:
 • výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.09.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 78.547.805,26 Kč.

Z/2021/106 - ZM č.6

02.11.2021
Žádost o změnu v čerpání dotace KULTURA 2021/45
schvaluje:
 • změnu v čerpání dotace KULTURA 2021/45, kterou získal spolek HC Mystery, z. s., IČO 04506014 a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

Z/2021/107 - ZM č.6

02.11.2021
Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2022
schvaluje:
 • dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2022.

Z/2021/108 - ZM č.6

02.11.2021
Dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2022
schvaluje:
 • celkovou částku 600.000 Kč, která bude poskytnuta z rozpočtu města Kuřimi a bude určena na dotační program Energie na provoz sportovišť pro rok 2022.

Z/2021/109 - ZM č.6

02.11.2021
Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022 - 2026
volí:
 • jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2022 - 2026 paní Magdalenu Poláškovou, narozenou [Osobní údaj odstraněn], trvale bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim a paní Janu Markovou, narozenou [Osobní údaj odstraněn], trvale bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim.

Z/2021/110 - ZM č.6

02.11.2021
Rozpočtové opatření č. 13
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle příloh.

Z/2021/111 - ZM č.6

02.11.2021
Elektronická dražba – pozemky v k. ú. Kuřim
schvaluje:
 • úplatné nabytí id. 1/4 pozemků parc. č. 113/3, 217/3, 3707/60 a 3707/61 vše v k. ú. Kuřim v elektronické dražbě za maximální kupní cenu ve výši dle přílohy.

Z/2021/112 - ZM č.6

02.11.2021
Zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 01.11.2021
bere na vědomí:
 • zápis z finančního výboru ze dne 01.11.2021, dle přílohy.
29.1.2010 14:25:39 - aktualizováno 7.12.2021 | přečteno 15349x | monkeyfighter

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load