Archiv usnesení ZM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo ZM:
Text / část textu:

39/22 - ZM č.3

17.05.2022
Zvolení návrhové komise
schvaluje:
 • jako členy návrhové komise paní Matějíčkovou a pana Vodku.

40/22 - ZM č.3

17.05.2022
Volba ověřovatelů zápisu
schvaluje:
 • jako ověřovatele zápisu ZM pana Krejčího a pana Hermana.

41/22 - ZM č.3

17.05.2022
Sválení programu jednání
schvaluje:
 • program jednání.

42/22 - ZM č.3

17.05.2022
Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10.05.2022
bere na vědomí:
 • plnění usnesení ZM ke dni 10.05.2022.

43/22 - ZM č.3

17.05.2022
IMOS development, otevřený podílový fond. x město Kuřim – směna pozemků
schvaluje:
 • směnu pozemků: p.č. 3058/73 o výměře 594 m2, p.č. 3062/34 o výměře 6871 m2, p.č. 3062/36 o výměře 446 m2, p.č. 3062/85 o výměře 118 m2, p.č. 3062/86 o výměře 1224 m2, p.č. 3062/88 o výměře 336 m2, p.č. 3062/123 o výměře 3498 m2, p.č. 3062/195 o výměře 693 m2, p.č. 3062/87 o výměře 206 m2, p.č. 3062/191 o výměře 200 m2 (vlastník město Kuřim) za pozemky: p.č. 3062/32 o výměře 8042 m2, p.č. 3062/33 o výměře 3386 m2, p.č. 3062/38 o výměře 8458 m2, p.č. 3062/39 o výměře 3348 m2, p.č. 3062/48 o výměře 9013 m2, p.č. 3062/49 o výměře 2797 m2, p.č. 3062/55 o výměře 8786 m2, p.č. 3062/56 o výměře 2833 m2, p.č. 3062/63 o výměře 9403 m2, p.č. 3062/64 o výměře 2357 m2 (vlastník IMOS development, otevřený podílový fond, IČO 75160013, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí investor. Do doby uzavření Směnné smlouvy bude uzavřena Smlouva budoucí o uzavření směnné smlouvy.

44/22 - ZM č.3

17.05.2022
Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání
schvaluje:
 • směnu pozemku parc. č. 3472 v k. ú. Kuřim, o vým. 440 m2 (vlastník: [Osobní údaj odstraněn] Oral,[Osobní údaj odstraněn] Brno), za část pozemku parc. č.  3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. 463 m2 geometrickým plánem č. 3998-97/2022 nově označenou jako parc. č. 3471/5 v k. ú. Kuřim a za pozemek parc. č. 3471/3 v k. ú. Kuřim o vým. 37 m2 (vlastník město Kuřim), s doplatkem ve výši 60.000 Kč ve prospěch města Kuřimi. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Kuřim.

45/22 - ZM č.3

17.05.2022
Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim – majetkové vypořádání
schvaluje:
 • směnu pozemku parc. č. 4757 k. ú. Moravské Knínice o výměře: 372 m2, (vlastník: Leitgebová [Osobní údaj odstraněn] Brno), za část pozemku parc. č.  3471/2 v k. ú. Kuřim o vým. 372 m2 geometrickým plánem č. 3998-97/2022 nově označenou jako parc. č. 3471/6 v k. ú. Kuřim, (vlastník město Kuřim), bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Kuřim.

46/22 - ZM č.3

17.05.2022
STEINEX a. s. – prodej pozemku k rozšíření výrobních prostor
schvaluje:
 • prodej části pozemku parc. č. 2700/53 o vým. 200 m2, dle GP č. 3938-274/2021 nově označené jako parc. č. 2700/90 o vým. 200 m2, vše v k. ú. Kuřim, společnosti STEINEX a. s., se sídlem Zámecká 2019/13, Kuřim, IČO 29375134, za cenu 1 000 Kč/m2 bez DPH s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující. Smluvní strany se dohodly na zřízení výhrady zpětné koupě jako práva věcného ve prospěch města Kuřim k pozemku parc. č. 2700/90 v k. ú. Kuřim na dobu pěti let.

47/22 - ZM č.3

17.05.2022
Pořízení územní studie Kuřim US - 06
schvaluje:
 • v souladu s ustanovením § 30 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, záměr pořízení územní studie "US-06 subcentrum Díly za Sv.Jánem", na základě žádosti dle přílohy a za podmínky úhrady nákladů na pořízení dokumentace ÚS žadatelem. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územní studie "US-06 subcentrum Díly za Sv. Jánem"

48/22 - ZM č.3

17.05.2022
Schválení projektu s názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
schvaluje:
 • předloženou Adaptační strategii na klimatickou změnu regionu zpracovanou společností ASITIS - Atregia, se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno, IČO 07836686, která je přílohou. Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů (registrační číslo projektu: 3194100022).

49/22 - ZM č.3

17.05.2022
Výsledky hospodaření k 31.03.2022
bere na vědomí:
 • výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.03.2022, s přebytkem hospodaření ve výši 10.617. 413,90 Kč, dle příloh.

50/22 - ZM č.3

17.05.2022
Uzavření veřejnoprávní smlouvy - radar Lelekovice
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, IČO 00281964 a obcí Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice, IČO 00281999 na provoz technologického zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel.

51/22 - ZM č.3

17.05.2022
Memorandum - dodatek č.1
schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 k memorandu o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti, týkající se sjednání změny smluvní strany memoranda.

52/22 - ZM č.3

17.05.2022
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi
schvaluje:
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi organizaci Orel jednota Kuřim, se sídlem Křížkovského 1770/7, Kuřim, IČO 65268229 na opravu herních prvků a dopadových ploch dětského hřiště v areálu Orla jednoty Kuřim ve výši 100.000 Kč.

53/22 - ZM č.3

17.05.2022
Zápis z Finančního výboru
bere na vědomí:
 • zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 11.05.2022.

54/22 - ZM č.3

17.05.2022
Rozpočtové opatření č.6
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy se změnami.
29.1.2010 14:25:39 - aktualizováno 29.5.2022 | přečteno 15668x | monkeyfighter

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load