Archiv usnesení RM

Usnesení orgánů města budou v této sekci vložena nejpozději třetí pracovní den po uskutečněném jednání.

Rozšířené vyhledávání
Rok:
Měsíc:
Číslo usnesení:
Pořadové číslo RM:
Text / část textu:

R/2021/438 - RM č.29

01.12.2021
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.11.2021
bere na vědomí:
 • plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24.11.2021.

R/2021/439 - RM č.29

01.12.2021
Nájemní smlouva na dobu neurčitou
schvaluje:
 • uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytu č. [Osobní údaj odstraněn] umístěného ve[Osobní údaj odstraněn]nadzemním podlaží bytového domu č. p. [Osobní údaj odstraněn]v ul. [Osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [Osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem [Osobní údaj odstraněn], trvale bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby.

R/2021/440 - RM č.29

01.12.2021
Souhlas s umístěním sídla společností
uděluje:
 • souhlas s umístěním sídla společnosti 3D projektant s. r. o., IČO 09665889 a dále nově zakládané obchodní společnosti 3D architekt s. r. o., na adrese Bezručova čtvrť 843/7, 664 34 Kuřim.

R/2021/441 - RM č.29

01.12.2021
Ukončení smluv o výpůjčce movitých věcí a o dodávce tepla pro budovu Měú Kuřim se společností Rego
schvaluje:
 • ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí č. 240/2008 ze dne 30.12.2008 a Smlouvy o dodávce tepla a teplé vody a provádění servisních oprav na tepelných zdrojích pro budovu Městského úřadu Kuřim č. 242/2008 ze dne 30.12.2008, obě se společností REGO, s. r. o., Libušina třída 2, 623 00 Brno, IČO 15546497, dohodou ke dni 31.12.2021.

R/2021/442 - RM č.29

01.12.2021
Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry
bere na vědomí:
 • snížení výměry pronajaté části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim na 150 m2 manželům Ing. Petru Dvorskému, bytem [Osobní údaj odstraněn] Brno a paní Andree Dvorské, bytem [Osobní údaj odstraněn], Kuřim, za cenu ve výši 225 Kč/rok (150 m2 x 1,50 Kč/m2/rok) s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

R/2021/443 - RM č.29

01.12.2021
Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry
ruší:
 • usnesení č. R/2021/0377 ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim a pozemku parc. č. 3204/106 v k. ú. Kuřim.

R/2021/444 - RM č.29

01.12.2021
Podlesí, Pod Slavičkou - pronájem částí pozemků – snížení výměry
schvaluje:
 • pronájem části pozemku parc. č. 3204/1 v k. ú. Kuřim o výměře 95 m2 a části pozemku parc. č. 3204/106 v k. ú. Kuřim o výměře 605 m2 panu Alexandru Jursovi, bytem[Osobní údaj odstraněn] Kuřim, za cenu ve výši 1.050 Kč/rok (700 m2 x 1,50 Kč/m2/rok) s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

R/2021/445 - RM č.29

01.12.2021
EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s., se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3949-1900/2021 k částem pozemků parc. č. 1471/1 a 2899/2 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.

R/2021/446 - RM č.29

01.12.2021
EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Čecha, VNk, TS, NNk, ZŠ, pč. 1449“ LV 7072
schvaluje:
 • zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s., se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3949-1900/2021 k částem pozemků parc. č. 1455/1 a 2785/1 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 7072. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.200 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.

R/2021/447 - RM č.29

01.12.2021
„Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“ - odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje:
 • odmítnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a odstoupení od Smlouvy č. JMK071193/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“.

R/2021/448 - RM č.29

01.12.2021
Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci na ul. Malá Česká 1138/1
souhlasí:
 • s připojením parc. č. [Osobní údaj odstraněn] v k. ú. Kuřim k místní komunikaci na parc. č. [Osobní údaj odstraněn] k.ú Kuřim, dle dodaného projektu.

R/2021/449 - RM č.29

01.12.2021
Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 08.11.2021
bere na vědomí:
 • závěry z jednání komise výstavby a dopravy ze dne 08.11.2021 v bodech 6, 8, 9 a 10, schvaluje body 1, 2, 3, 5, 7 dle zápisu. RM neschvaluje stavbu RD Podhoří, parc. č. 965/1, 965/2 a 966 dle bodu 9 zápisu.

R/2021/450 - RM č.29

01.12.2021
Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

R/2021/451 - RM č.29

01.12.2021
Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení, dodatek č. 1 k SOD
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0104 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, který spočívá v navýšení ceny díla o 16.700,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

R/2021/452 - RM č.29

01.12.2021
Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD, Dodatek č. 1 k SOD
schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0112 na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení na stavbu „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD“ se společností JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČO 26917581, který spočívá v navýšení ceny díla o 133.100 Kč vč. DPH za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

R/2021/453 - RM č.29

01.12.2021
Vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021
bere na vědomí:
 • vyhodnocení realizace procesu komunitního plánování za rok 2020 a 2021.

R/2021/454 - RM č.29

01.12.2021
Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova
bere na vědomí:
 • Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.

R/2021/455 - RM č.29

01.12.2021
Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova
bere na vědomí:
 • Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.

R/2021/456 - RM č.29

01.12.2021
Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2020/2021 - MŠ Zborovská, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova
bere na vědomí:
 • Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021.

R/2021/457 - RM č.29

01.12.2021
Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova
souhlasí:
 • s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČO 49457888 ve výši 120.000 Kč dle žádosti.

R/2021/458 - RM č.29

01.12.2021
Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova
souhlasí:
 • s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 ve výši 88.990 Kč na nákup nového travního traktoru dle žádosti.

R/2021/459 - RM č.29

01.12.2021
Žádost o změnu Odpisového plánu na rok 2021 od 01.10.2021 - ZŠ Jungmannova
schvaluje:
 • změnu odpisového plánu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2021, a to od 01.10.2021 dle žádosti.

R/2021/460 - RM č.29

01.12.2021
Zastávkové přístřešky ul. Legionářská
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro dodávku a montáž zastávkových přístřešků „Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností STREETPARK, s. r. o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315, v celkové hodnotě 329.610 Kč vč. DPH.

R/2021/461 - RM č.29

01.12.2021
Zastávkové přístřešky ul. Legionářská
schvaluje:
 • vyčlenění částky ve výši 329.610 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“ na akci „Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“.

R/2021/462 - RM č.29

01.12.2021
Smlouva o dodávce výsadbového materiálu
schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o dodávce výsadbového materiálu s dodavatelem panem Ing. Pavlem Švecem, se sídlem Na Kopečku 214, Rajhradice 664 61, IČO 60358742. Vysoutěžená cena za dodávku materiálu je 281.748,50 Kč včetně DPH.

R/2021/463 - RM č.29

01.12.2021
Rozpočtové opatření č. 15
schvaluje:
 • rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města na rok 2021, dle přílohy.

R/2021/464 - RM č.29

01.12.2021
Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021
schvaluje:
 • ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Novotné odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.

R/2021/465 - RM č.29

01.12.2021
Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021
schvaluje:
 • řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.

R/2021/466 - RM č.29

01.12.2021
Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2021
schvaluje:
 • ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně Kočevové odměnu za rok 2021 ve výši dle zápisu.

R/2021/467 - RM č.29

01.12.2021
Poskytnutí finančního daru
schvaluje:
 • poskytnutí finančního daru panu Petru Svobodovi, bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim ve výši [Osobní údaj odstraněn] Kč.
29.1.2010 3:07:00 - aktualizováno 7.12.2021 | přečteno 19548x | monkeyfighter

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load