Dopravní terminál Kuřim

vyčleněno: 105.000.000,- Kč zasmluvněno: 103.230.000,- Kč vyčerpáno: 1.300.000,- Kč
V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Na tuto investiční akci můžeme čerpat dotaci až do výše 90% způsobilých výdajů, což v našem případě představuje cca 73,500mil Kč. Stavba byla zahájena v listopadu 2021 a v současnosti jsou provedeny demoliční práce.


Související usnesení

271/21 - RM č.17

30.06.2021
Dopravní terminál Kuřim - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
souhlasí:
  • s výsledkem zadávacího řízení uvedeným v Protokole o otevírání obálek na veřejnou zakázku zadanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním řízení, na stavební práce, pod názvem „Dopravní terminál Kuřim II“,dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností GEMO a. s., se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO 13642464 za cenu 85.392.170 Kč bez DPH (tj. 103.324.525,70 Kč s DPH).

57/21 - ZM č.4

29.06.2021
Dopravní terminál Kuřim - stavební práce, rozpočtové krytí
schvaluje:
  • realizaci investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer s celkovým objemem 104,2 mil Kč, s předpokládanou výší dotace 62,0 mil. Kč a vlastním financováním ve výši 42,2 mil Kč. V roce 2021 je třeba vyčlenit z rozpočtu města finanční krytí 45 mil. Kč s tím, že při inkasu dotace 25 mil. Kč budou náklady města 20 mil. Kč.

76/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - Výkon koordinátora BOZP na stavbě
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavření Příkazní smlouvy na akci „Dopravní terminál Kuřim“ se společností František Parák, Lískovec 324, 798 07 Brodek u Prostějova, IČO 45441511 za cenu 73.500 Kč bez DPH (tj. 88.935 Kč s DPH) ve věci výkonu koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě.

77/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - Výkon technického dozoru investora na stavbě
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 9 Odlišný postup při výběru zhotovitele na akci „Dopravní terminál Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČO 01446487 za cenu 420.000 Kč bez DPH (tj. 508.200 Kč s DPH) ve věci výkonu technického dozoru investora na stavbě.

78/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy se spol. Správa železnic, s. o.
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2019/D/0126 na pozemky dotčené investiční akcí „Dopravní terminál Kuřim“ se společností Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234, ve věci prodloužení smluvního termínu pro převzetí pozemků do nájmu za účelem provádění a následného provozování stavby „Dopravní terminál Kuřim“ do 30.09.2022.

79/21 - RM č.6

10.03.2021
Dopravní terminál Kuřim - zahájení zadávacího řízení na stavební práce II.
schvaluje:
  • zrušení současného otevřeného zadávacího řízení, které bylo zahájeno v souladu s usnesením č. 483/2020 ze dne 09.12.2020, a schvaluje zahájení nového otevřeného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dopravní terminál Kuřim“ s přepracovanou zadávací dokumentací.

114/20 - RM č.10

25.03.2020
Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků
s c h v a l u j e:
  • uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc. č. 356, paní Lenkou Gregorovou, bytem [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim.

115/20 - RM č.10

25.03.2020
Dopravní terminál Kuřim - uzavření smluv s vlastníky sousedních pozemků
s c h v a l u j e:
  • uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc. č. 351 a 354, spol. Náboženská obec Církev československé husitské v Kuřimi 1, se sídlem Farského 349/22, 664 34 Kuřim.
23.3.2022 15:53:51 | přečteno 179x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load