Autobusové zastávky "U Prefy"

vyčleněno: 300.000,00 Kč zasmluvněno: 225.000,- Kč vyčerpáno: 0,00 Kč
Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu včetně nového přechodu pro pěší na ul. Blanenská, v úseku za křižovatkou do ul. K AMP. Projekt připravuje spol. APC silnice.
V této chvíli řešíme koordinaci se stavbou mimoúrovňové křižovatky na ul. Blanenská investora ŘSD ČR, kdy patrně dojde nejprve k výstavbě zálivu směr Kuřim a výhledově směr Svitavy.


Související usnesení

44/22 - RM č.3

02.02.2022
Povodí Moravy, s.p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • pronájem části pozemků parc. č. 2219/1 o výměře 59 m2, parc. č. 2219/29 o výměře 1 m2 a parc. č. 3002/4 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi po dobu stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ za nájemné ve výši 16,90 Kč/m2/rok včetně valorizace, min. však za každý započatý rok 1.000 Kč, od pronajímatele – České republiky - Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013.

45/22 - RM č.3

02.02.2022
Povodí Moravy, s.p. – Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“ na části pozemku parc. č. 2219/1, 2219/29 a 3002/4 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČO 70890013. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu podle platných cenových předpisů v den uzavření smlouvy min. však 5.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady na zřízení služebnosti ponese město Kuřim.

384/21 - RM č.26

13.10.2021
Statutární město Brno - Dohoda o umožnění stavby „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“
schvaluje:
  • uzavření Dohody o umožnění stavby na části pozemku parc. č. 3002/5, k. ú. Kuřim, s vlastníkem pozemku Statutární město Brno, se sídlem Dominikánská nám. 1, Brno, IČO 44992785, ve věci práva provést stavbu „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“.
23.3.2022 15:36:44 | přečteno 110x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load