Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínic

vyčleněno: 3.500.000,00 Kč 
V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení, a je zadána projektová dokumentace pro provedení stavby.
Projekt je ve fázi vypořádání s doloženými vyjádřeními, následně bude podán na společné územní a stavební řízení. Jedná se o následující vyjádření:

  • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – probíhá převod pozemku p. č. 2699/4 do vlastnictví města Kuřimi.
  • Magistrátu města Brna (MMB) - z důvodu uložení inženýrských sítí na pozemku statutárního města Brna, je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s MMB na umístění přeložky veřejného osvětlení v pozemcích p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim a přeložky telekomunikačního vedení v pozemku p.č. 2699/5 a 778 k.ú. Kuřim (uzavírá společnost CETIN).
  • Se společnosti CETIN – byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (SEK) CETIN.
  • Správy a údržby silnic JMK (SÚS) – nutno uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s SÚS na majetek ve vlastnictví JMK, nyní je podána žádost.

Předpokládaný termín realizace je 6 – 8/2021, stavba bude koordinována s výstavbou radaru pro měření okamžité rychlosti vozidel v ulici Zámecká.


Související usnesení

404/20 - RM č.31

21.10.2020
Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
s c h v a l u j e:
  • uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro investiční akci: „Autobusové zastávky Zámecká“ se společností CETIN a. s., Českomoravská 5210/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 04084063.
16.3.2021 10:21:33 | přečteno 273x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load