ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

V roce 2019 byla dokončena realizace dotačně podpořeného projektu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ s celkovými náklady 65 151 555,88 Kč. Z toho 10 024 565,- Kč stálo dopravní řešení (20 parkovacích stání, zpomalovací práh, včetně dešťové kanalizace s retencí a plocha pro stání na kola) a 55 126 990,88 Kč stálo stavební řešení (rozšíření jídelny, 2 odborné učebny, zajištění bezbariérovosti dvěma výtahy a rampou, venkovní úpravy, vč. venkovní třídy). Výše obdržené dotace z ministerstva financí činí 22 400 000,- Kč.
V roce 2020 bude potřeba financovat vyřízení věcných břemen plynoucích z realizace přeložek STL plynovodu a případné drobné investice na požadavky provozovatele plynoucí z užívání stavby.


Související usnesení

525/19 - RM č.38

10.12.2019
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – realizace přeložek STL plynovodu
Schvaluje:
 • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 9 odlišný postup při výběru zhotovitele na realizaci přeložek STL plynovodu u ZŠ Jungmannova a schvaluje uzavření objednávky se společností Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, IČ 40381021 v celkové výši 197.908,81 Kč včetně DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

434/19 - RM č.33

09.10.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 2 k SOD
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma MATYÁŠ, s. r. o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 112.562,90 Kč vč. DPH a změně poddodavatele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

444/19 - RM č.33

09.10.2019
Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 6
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ se společností Deals Management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění a upřesnění zadání z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2019 (OI)

398/19 - RM č.29

10.09.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon koordinátora BOZP
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2018/D/0041 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ing. Josefem Březinou, Ph.D., Návrší svobody 10, 623 00 Brno, IČ 03035484, který spočívá v navýšení ceny za výkon činností koordinátora BOZP ve výši 13.975,50 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 9. 2019 (OI)

374/19 - RM č.25

21.08.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 8 k SOD
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 328.246,36 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)

333/19 - RM č.23

24.07.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 1 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 186.106,48 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

334/19 - RM č.23

24.07.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon TDI
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0042 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem technického dozoru investora Ing. Pavlem Šudákem, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487, který spočívá v navýšení ceny za výkon technického dozoru ve výši 47.141,60 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

335/19 - RM č.23

24.07.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 7 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.369 949,60 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 26. 8. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

273/19 - RM č.17

12.06.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 2 – únikové schodiště
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za rozšíření projektové dokumentace o únikové schodiště ve výši 16.260 Kč bez DPH (tj. 19.674,60 Kč vč. DPH), z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

248/19 - RM č.14

15.05.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek č. 6 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.159.891,52 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 06. 2019 (OI)

155/19 - RM č.10

10.04.2019
Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní řešení“ - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 6.431.760,00 Kč bez DPH (tj. 7.782.430,00 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

164/19 - RM č.10

10.04.2019
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 - autorský dozor
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny za výkon autorského dozoru ve výši 75.000 Kč bez DPH (tj. 90.750 Kč vč. DPH), z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2019 (OI)

120/19 - RM č.7

13.03.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek č. 5 k SOD
Schvaluje:
 • s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.574.296,78 Kč vč. DPH, prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2019, změně osoby stavbyvedoucího a změně poddodavatele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

36/19 - RM č.2

30.01.2019
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 4 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.237.263,06 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 28. 2. 2019 (OI)

638/18 - RM č.41

19.12.2018
„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“- změna mycí linky
Schvaluje:
 • záměnu mycí linky na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, kterou provádí společnost Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113.
 • Termín plnění: 19. 12. 2018 (OI)

592/18 - RM č.37

20.11.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.494.884,08 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 10. 6. 2019 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

535/18 - RM č.35

24.10.2018
Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III. etapa – dopravní řešení – přeložka E.ON
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400 z důvodu přeložení kabelového vedení NN.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

509/18 - RM č.33

10.10.2018
Dohoda o převodu práv z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova III.etapa – dopravní řešení
Schvaluje:
 • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 z důvodu přeložení telefonního kabelu.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

480/18 - RM č.31

26.09.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1 - zrušení usnesení
Ruší:
 • usnesení č. 427/2018 ze dne 21. 8. 2018 ve věci změny osoby zhotovitele na vypracování projektové dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

481/18 - RM č.31

26.09.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek č. 2 k SOD
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení ceny díla o 1.326.383,35 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 10. 2018 (OI)

427/18 - RM č.26

21.08.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 9. 2018 (OI)

330/18 - RM č.22

26.06.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - změna stavbyvedoucího
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0028 na veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba stavbyvedoucího.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

174/18 - RM č.10

10.04.2018
Výkon TDI na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487 a schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu TDI v celkové hodnotě 430.000 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

175/18 - RM č.10

10.04.2018
Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon koordinátora BOZP na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Ing. Josefem Březinou, Ph.D., [Osobní údaj odstraněn], 623 00 Brno, IČ 03035484, v celkové hodnotě 62.000 Kč.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

176/18 - RM č.10

10.04.2018
Výběrové řízení „Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ - vyhodnocení
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 36.658.878,81 Kč bez DPH (tj. 44.357.243,36 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

99/18 - RM č.6

28.02.2018
Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
 • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

100/18 - RM č.6

28.02.2018
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise
Jmenuje:
 • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“.
 • Termín plnění 30. 6. 2018 (OI)

1022/18 - ZM č.1

23.01.2018
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – navýšení nákladů na investiční akci
Souhlasí:
 • s navýšením celkových nákladů investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ na 64.100.000 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

25/18 - RM č.2

17.01.2018
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

630/17 - RM č.41

12.12.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní řešení - schválení smlouvy s EON na přeložku
Schvaluje:
 • uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, dopravní řešení“ se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

613/17 - RM č.40

06.12.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

432/17 - RM č.28

23.08.2017
Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit – III. etapa - PD + AD
Schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro provedení a zadání stavby, provedení spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru v celkové hodnotě 1.364.514 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2018D0067  |  rok: 2018

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:5 000 Kč
Hodnota s DPH:6 500 Kč
Datum účinnosti:30.5.2018
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018B0078  |  rok: 2018

Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Datum účinnosti:29.10.2018
Smluvní strany:Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (04084063)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018B0083  |  rok: 2018

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. 2018/B/0083_EON_ZŠJ

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Datum účinnosti:8.11.2018
Smluvní strany:EG.D, a.s. (28085400)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2018D0135  |  rok: 2018

Příkazní smlouva na administraci VŘ - ZŠ Jungmannova III etapa - dopravní řešení

Typ smlouvy:O poskytování služeb
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:28 500 Kč
Hodnota s DPH:28 500 Kč
Datum účinnosti:28.11.2018
Smluvní strany:Renata Petrželová (02127288)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2019D0058  |  rok: 2019

Dohoda o provedení ZAV_ZŠJ III.etapa- DŘ

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Olga Hanáková
Hodnota:6 000 Kč
Hodnota s DPH:7 260 Kč
Datum účinnosti:17.5.2019
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 14:02:24 | přečteno 231x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load