Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál – projekt

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na oznámení udržovacích prací dle § 103 stavebního zákona je nyní před dokončením.

Z důvodu nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu a plánovaného venkovního házenkářského hřiště bude SOD rozšířena o dodatek na projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení a pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude tedy rozdělena na 2 části:

Část 1:

Projekt řeší rekonstrukci sportovních ploch na atletickém stadionu v Kuřimi, tj. běžeckého oválu dl. 400m a sektorů pro technické disciplíny. V rámci uvažované rekonstrukce dojde k rozšíření počtu drah na rovince na 8 a na běžeckém oválu zůstane zachováno 6 drah, výsledná sestava bude 8+6 drah. Typ oválu zůstane zachován. Dále dojde k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu a úpravě umělého osvětlení.

Část 2:

Projekt řeší odvodnění atletického stadionu, jehož součástí bude retence s akumulací a dešťová kanalizace.

V roce 2018 bude možnost požádat o dotaci MŠMT.

Předpokládané celkové náklady na realizaci jsou do 25 000 000,- Kč.


Související usnesení

104/21 - RM č.6

02.11.2021
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez vyčlenění finančních prostředků.

387/21 - RM č.26

13.10.2021
Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení se společností JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČO 26917581 ve výši 175.450 Kč.

79/21 - RM č.5

07.09.2021
Schválení podání žádosti na dotace NSA investiční akce – „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce".

342/21 - RM č.24

01.09.2021
Změna DPS se zachováním travnatého hřiště na akci „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu na změnu projektové dokumentace spočívající ve vyjmutí z projektu rekonstrukce stávajícího travnatého fotbalového hřiště, včetně zavlažování se společností Deals Management, a. s., odštěpný závod, se sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 03493385 ve výši 170.126 Kč včetně DPH.

37/21 - RM č.3

18.05.2021
Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, další postup a financování s nynějším vyčleněním prostředků 20.000.000 Kč z rozpočtu města.

161/21 - RM č.9

14.04.2021
Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

24/21 - RM č.4

03.02.2021
Administrace zadávacího řízení – Městský stadion Kuřim - rekonstrukce
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Administrace zadávacího řízení – Městský stadion Kuřim - rekonstrukce" a schvaluje uzavření smlouvy o administraci veřejné zakázky se společností HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ 26454807 ve výši 175.450 Kč vč. DPH.

5/21 - RM č.1

26.01.2021
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez vyčlenění finančních prostředků.

1141/20 - ZM č.7

15.12.2020
Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - podání žádosti o dotaci NSA
s c h v a l u j e:
 • podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce".

1142/20 - ZM č.7

15.12.2020
Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - podání žádosti o dotaci NSA
s c h v a l u j e:
 • financování investiční akce "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce" v požadované výši dle podmínek dotačního programu Národní sportovní agentury.

292/20 - RM č.23

08.07.2020
Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení
s c h v a l u j e:
 • zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“.

271/20 - RM č.21

19.06.2020
Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
s c h v a l u j e:
 • zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a zrušení rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 z důvodu nového posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“.

272/20 - RM č.21

19.06.2020
Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – nové posouzení technické kvalifikace dodavatele
s o u h l a s í:
 • s výsledkem nového posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH).

136/20 - RM č.13

08.04.2020
Výkon TDI na stavbu „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon TDI na stavbu "Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu TDI s Ing. Pavlem Šudákem, [Osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, IČ 01446487, v celkové hodnotě 210.540 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby a hodinové sazbě 363 Kč/hod vč. DPH za činnost při řešení reklamací po dobu záruky díla.

148/20 - RM č.13

08.04.2020
Výběrové řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – vyhodnocení, výběr zhotovitele
s o u h l a s í:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH).

116/20 - RM č.10

25.03.2020
„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - SO 100 a SO 300“ – schválení smlouvy o výkonu AD na stavbě
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na dodavatele výkonu autorského dozoru a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu AD se společností Deals management, a. s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385 za cenu 219.010 Kč vč. DPH.

1018/20 - ZM č.2

17.03.2020
Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
s c h v a l u j e:
 • realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, další postup a financování s nynějším vyčleněním prostředků 30.000.000 Kč z rozpočtu města.

55/20 - RM č.6

26.02.2020
Zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
s c h v a l u j e:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.

1013/20 - ZM č.1

21.01.2020
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
s c h v a l u j e:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ bez vyčlenění finančních prostředků.

341/19 - RM č.23

24.07.2019
Městský stadion Kuřim – rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt - dodatek č. 5
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ - dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby se společností Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve výši 601.370 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení předmětu plnění z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 15. 8. 2019 (OI)

261/19 - RM č.15

29.05.2019
Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění - pozastavení plnění SOD
Schvaluje:
 • přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 na část projektu „Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi - dešťová kanalizace“ do doby schválení nového řešení odvodnění sportovního areálu a schvaluje vyplacení odměny ve výši 78.650 Kč vč. DPH za odevzdání části rozpracovaného díla.
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

1044/19 - ZM č.3

22.05.2019
„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – stažení žádosti o dotaci
Schvaluje:
 • stažení žádosti o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - rekonstrukce".
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)

1026/19 - ZM č.2

19.03.2019
„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ – navýšení limitu investiční akce
Souhlasí:
 • s navýšením limitu investiční akce „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ na 71.000.000 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2019 (OI)

1027/19 - ZM č.2

19.03.2019
Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - Atletická dráha a sektory pro atletiku“
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - Atletická dráha a sektory pro atletiku“ bez vyčlenění finančních prostředků.
 • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

591/18 - RM č.37

20.11.2018
Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění - dodatek č. 4 změna termínu
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na akci „Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění“ se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 11. 2018 (OI)

1165/18 - ZM č.8

20.11.2018
Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění - schválení investiční akce
Schvaluje:
 • realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění“.
 • Termín plnění: 20. 11. 2018 (OI)

1166/18 - ZM č.8

20.11.2018
Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění - podání žádosti o dotaci
Schvaluje:
 • podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Městský stadion Kuřim - atletická dráha a sektory pro atletiku, rekonstrukce a odvodnění".
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

332/18 - RM č.22

26.06.2018
Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 3 odvodnění
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ - dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se společností Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve výši 649.770 Kč vč. DPH a prodloužením termínu dokončení předmětu plnění z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

1086/18 - ZM č.4

26.06.2018
Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál, schválení limitu investiční akce
Schvaluje:
 • limit investiční akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“, ORG 1365000000, ve výši 1.300.000 Kč.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

37/18 - RM č.4

31.01.2018
Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 2 odvodnění
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ - dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedení stavby se společností Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve výši 281.930 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení předmětu plnění do 31. 8. 2018 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

1020/18 - ZM č.1

23.01.2018
Atletická dráha a sektory pro atletiku včetně odvodnění sportovního areálu – projekt, navýšení investiční akce
Souhlasí:
 • s navýšením celkových nákladů na pořízení projektové dokumentace investiční akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ na 700.000 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

617/17 - RM č.40

06.12.2017
Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, změna termínu plnění
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

1139/17 - ZM č.7

14.11.2017
Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, stav investiční akce rozpočtový limit
Souhlasí:
 • s navýšením rozpočtového limitu akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ na celkovou částku 472.000 Kč
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

476/17 - RM č.32

27.09.2017
Projektová dokumentace na akci "Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt"
Schvaluje:
 • odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace na akci " Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt" a schvaluje jako zpracovatele společnost BESTPROJEKT, odštěpný závod Deals Management, a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby v celkové hodnotě 314.600 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)
17.2.2017 14:51:54 - aktualizováno 28.1.2018 21:30:44 | přečteno 622x | o.hanakova

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load