Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V KUŘIMI  

Standardy SPOD, jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání.

Standardy SPOD, jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.

Prostřednictvím standardů je tedy definována úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany v rámci
ikona souborunašeho správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim.

Standardy SPOD, jsou zakotveny v právní úpravě, zejména ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její příloze č. 1.standardy. Byly zpracovány v rámci projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00012 k 1.1.2015 a budou nadále ověřovány a rozvíjeny v souladu s potřebami praxe péče o ohrožené děti a rodiny. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Při koncepci standardů zpracovatelský tým vycházel z praxe výkonu OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) Města Kuřimi, metodické podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborných konzultaci specialistů v oblasti sociální péče, konzultací s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Kuřim zapojenými do systému péče o ohrožené děti a rodiny k prohloubení spolupráce a komunikace. 

ikona souboruVedení spisové dokumentace orgány sociálně-právní ochrany dětí:

Orgány sociálně - právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD") uvedené § 4 odst. 1 písm. a) - c) jsou povinny vést o ohrožených dětech spisovou dokumentaci. Rozsah a obsah spisové dokumentace určuje Směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedení orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (dokument je ke stažení po kliknutí na výše uvedený nadpis).

Vedením a obsahem spisové dokumentace se zabývá také § 54 a § 55 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který zároveň upravuje problematiku nahlížení do spisové dokumentace vedené OSPOD.

Dokumentace SPOD je vedena na pracovištích OSPOD v souladu s kritérii 12a a 12b Standardů kvality výkonu SPO.

Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému SPOD o klientech a dalších osobách. Záznamy orgánů SPO jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

Co je principem standardizace:

  • Nastavení minimální kvality v oblasti OSPOD
  • Sjednotit postupy v práci u OSPOD
  • Zaručit klientům jednotný přístup při poskytování SPOD – v rámci všech OSPOD v ČR, ale i v rámci všech zaměstnanců jednoho OSPOD
  • Nastavení procesu řízení kvality a dobré praxe

Standardizace je proces

Proces naplňování standardů není konečný. Praxe se mění, postupy se mění, nastávají nové situace a výzvy, proto se i postupy a písemné metodické materiály budou v čase měnit.

Kontrola standardů

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti.

To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Obecné dělení standardů

  • Procedurální – cíle a způsoby poskytování + ochrana práv + jednání + smlouva + individuální plánování + dokumentace + stížnosti + návaznost
  • Personální – personál + profesní rozvoj
  • Provozní – místní a časová dostupnost + informovanost + prostředí a podmínky + nouzové a havarijní situace + zvyšování kvality


Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim

DĚLENÍ STANDARDŮ SPOD DO ČÁSTÍ


ikona souboruPrvní část

KDE A KDY, JAK – jsme tu pro Vás

Standardy č. 1,2,3 a 11


ikona souboruDruhá část

KDOmáme připravený tým odborníků

Standardy č. 4,5,6


ikona souboruTřetí část

S KÝM  – základem je multidisciplinární spolupráce = preventivní působení a spolupráce, návazné služby..

standard č. 7 a č.14


ikona souboruČtvrtá část

JAK TO DĚLÁME - - úřední postupy a dokumentace o naší práci – řídíme se zákonnými normami a pravidly

standard č. 8, 9,10 a 12


ikona souboruPátá část

MOŽNOSTI OSTATNÍCH VYJÁDŘIT SE K NAŠÍ PRÁCI   –  vyřizování stížností

standard č.12 a č.13 

7.3.2017 10:41:55 - aktualizováno 24.1.2020 14:31:07 | přečteno 3218x | Jiří
load