Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Správní poplatky - odbor stavební a životního prostředí

Oddělení stavební

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:
a) ke stavbě pro bydlení s max. 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci1.000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty5.000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou garáže500,- Kč
d) ke stavbě garáže s max. 3 stáními nebo řadových garáží1.000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, ale max. 5.000,- Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení kromě staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám na ohlášení, které nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b)1.000,- Kč
f) ke stavbě neuvedené v písm. a) až e)20.000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo ČOV do kapacity 50 ekv.obyvatel300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písm. g)3.000,- Kč
 
Vydání rozhodnutí o změně využití území:
a) do výměry 5.000 m2 včetně1.000,- Kč
b) nad výměru 5.000 m23.000,- Kč
 
Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků1.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu2.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území5.000,- Kč
Vydání regulačního plánu na žádost10.000,- Kč
Vydání ÚR ve zjednodušeném územním řízení½ sazby
Vydání územního souhlasu½ sazby
Uzavření veřejnoprávní smlouvy místo ÚR½ sazby
Vydání změny územního rozhodnutí½ sazby
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí½ sazby
 
Vydání stavebního povolení:
a) ke stavbě pro bydlení s max. 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci5.000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty10.000,- Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou garáže500,- Kč
d) ke stavbě garáže s max. 3 stáními nebo řadových garáží1.000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, ale max. 5.000,- Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ji projedná ve stavebním řízení1.000,- Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)10.000,- Kč
g) ke stavbě studny nebo ČOV do kapacity 50 ekv.obyvatel300,- Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písm. g)3.000,- Kč
 
Prodloužení platnosti stavebního povolení1.000,- Kč
Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona1.000,- Kč
Vydání souhlasu s ostatními ohlášenými záměry500,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením1.000,- Kč
Vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením500,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby1.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby1.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu1.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby1.000,- Kč
Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby500,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby500,- Kč
Vydání souhlasu s odstraněním stavby500,- Kč
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb5.000,- Kč
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace skutečného provedení (pasportu)500,- Kč
Vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby½ sazby
Uzavření veřejnoprávní smlouvy místo SP½ sazby
 
Místní šetření nebo ohledání na místě:
a) za každou započatou hodinu v pracovní době úřadu500,- Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech1.000,- Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu2.000,- Kč

Oddělení životního prostředí

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
30 dní 200 Kč
1 rok
100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
50 Kč
3 roky
200 Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let
500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
250 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
1 000 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
500 Kč

Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
na 1 den
30 Kč
na 5 dní
50 Kč
na 30 dní
70 Kč
na 6 měsíců
100 Kč
na 12 měsíců
150 Kč
na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou
1000 Kč
Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev
500 Kč
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev
 200 Kč
28.12.2012 18:31:04 - aktualizováno 26.2.2021 9:07:59 | přečteno 7423x | Jiří
load