Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Správní poplatky - odbor dopravy

dle zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, verze č. 124

1. Evidence řidičů
Výpisy z evidenční karty řidiče
Výpisy z bodového systému
15,- Kč za první stránku a Kč 5 za každou
další i započatou stránku, je-li
pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
Položka 26 h) Vydání řidičského průkazu (prvopis, rozšíření řidičského oprávnění, zápis profesní způsobilosti, změna údajů,ztráta, podmínění - např. brýle) 200,- Kč
Položka 26 i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 700,- Kč
Položka 26 j) Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,- Kč
Položka 26 k) Vydání karty podniku 700,- Kč
Položka 26 l) Vydání karty dílny 700,- Kč
Položka 26 m) Vydání karty řidiče 700,- Kč

2. Evidence vozidel
Položka 3 a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu 50,- Kč za každou i započatou stránku
40,- Kč na technickém nosiči dat
15,- Kč za první stránku a Kč 5 za každou
další i započatou stránku, je-li
pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
Položka 16 Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) 100,- Kč
Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li  
- o motocykl do 50 cm3 300,- Kč
osvobození od správního poplatku: dědictví, zrušení společného jmění manželů, zápis změnu právního postavení sub. nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zák. č. 92/1991 Sb.
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
osvobození od správního poplatku: dědictví, zrušení společného jmění manželů, zápis změnu právního postavení sub. nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zák. č. 92/1991 Sb.
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní, nákladní, zvláštní, autobus) 800,- Kč
osvobození od správního poplatku: držitel ZTP, dědictví, zrušení společného jmění manželů, zápis změnu právního postavení sub. nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zák. č. 92/1991 Sb.
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně (vozíky za OA) 500,- Kč
osvobození od správního poplatku: dědictví, zrušení společného jmění manželů, zápis změnu právního postavení sub. nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zák. č. 92/1991 Sb.
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti (přívěsy, návěsy) 700,- Kč
osvobození od správního poplatku: dědictví, zrušení společného jmění manželů, zápis změnu právního postavení sub. nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zák. č. 92/1991 Sb.
Položka 26 a) Vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč
Položka 26 c) Vydání tabulky registrační značky (1ks) 200,- Kč
Položka 26 d) Vydání tabulky registrační značky na přání za každou tabulku 5 000,-Kč
osvobození od správního poplatku: vydání registrační značky pro jednorázové použití - pírové, vyřazení v důsledku odcizení, trvalé vyřazení a avizo odhlášení
Položka 26 e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou, třetí zn. za každou tabulku 600,-Kč
Položka 26 f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500,- Kč
Položka 26 g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel za každou změnu 50,-Kč
Položka 26 n) Rezervace registrační značky na přání při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu 300,- Kč
Položka 26 o) Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech 500,- Kč
Položka 27 a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti  
- typu vozidla nebo samostatného technického celku 2 000,- Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1000,- Kč
- při hromadné přestavbě vozidel 500,- Kč
Položka 27 b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii  
- vozidla nebo samostatného technického celku 2 000,- Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1000,- Kč
- při hromadné přestavbě vozidel 500,- Kč
Položka 27 c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2 000,- Kč
Položka 27 d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500,- Kč
Položka 27 e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000,- Kč
osvobození od správního poplatku: držitelé ZTP
Položka 27 f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan 500,- Kč
Položka 27 g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) za každý list 50,-Kč

3. Silniční hospodářství
Položka 18, bod 1., písm. e) Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč
Položka 18, bod 1., písm. f) Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - stavby pro bydlení 10 000,- Kč
Položka 18, bod 2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000,- Kč
Položka 18, bod 3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1 000,- Kč
Položka 18, bod 4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 500,- Kč
Položka 18, bod 5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000,- Kč
Položka 18, bod 6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500,- Kč
Položka 18, bod 7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000,- Kč
Položka 18, bod 8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000,- Kč
Položka 18, bod 9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000,- Kč
Položka 18, bod 12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500,- Kč
Položka 18, bod 13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500,- Kč
Položka 18, bod 14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5 000,- Kč
Položka 36 a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti 
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100,- Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč
- delší než 6 měsíců 1000,- Kč
osvobození od správního poplatku: podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 
Položka 36 c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500,- Kč

Vypracoval dne 15. 10. 2020 Ing. Vojtěch Vrabec.
25.2.2021 14:46:26 - aktualizováno 6.10.2022 8:41:35 | přečteno 8925x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load