Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení stavební

Pro využití OFFLINE formuláře si stáhněte a nainstalujte program Form Filler ještě před jeho použitím. Při použití ONLINE formuláře neposílejte el. žádosti ve formátu XML, viz často kladené dotazy-odpověď na otázku č.1!
ikona souboruČasto kladené dotazy - pomůcka pro žadatele

Žádosti stavební:

ikona souboruPro editaci,FFONLINEikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
ikona souboruPro editaci,FFONLINEikona souboruOFFLINEikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
ikona souboruPro editaci,FFONLINEikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o děleni nebo scelováni pozemku
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání společného povolení
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruOznámení záměru
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruSpolečné oznámení záměru
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruOhlášení stavby
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o stavební povolení
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu,
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruŽádost o povolení předčasného užívání stavby
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruOznámení změny v užívání stavby
ikona souboruPro editaci,FFONLINE, ikona souboruOFFLINE, ikona souboruOhlášení odstranění
ikona souboruPro editaci, ikona souboruOhlášení dokončení stavby

Vyjádření k existenci inženýrských sítí 

Památková péče:
ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska, rozhodnutí k obnově kulturní památky

Oddělení životního prostředí

ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o komplexní vyjádření

Ovzduší:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu

Odpady:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruPředložení dokladů o předání odpadů
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Půda:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruOznámení o zahájení realizace stavby pro účely vydání rozhodnutí o úhradě za odnětí půdy ze ZPF
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech

Příroda:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruPodnět ke kácení dřevin na veřejném prostranství
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání odchylného postupu při ochraně ptáků
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska - ochrana krajinného rázu
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska - zásah do významného krajinného prvku

Myslivost:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 1: Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 2: Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 3: Plán lovu ostatních druhů zvěře
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 4: Plán péče o zvěř
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 5: Plán společných lovů zvěře
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 6: Plán počtu loveckých psů
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 7: Výsledky sčítání zvěře
ikona souboruPro editaci, ikona souboruMYSL 8: Měsíční hlášení o plnění plánu
ikona souboruPro editaci, ikona souboruNávrh na ustanovení myslivecké stráže
ikona souboruPro editaci, ikona souboruNávrh na ustanovení mysliveckého hospodáře
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o plomby a lístky o původu zvěře
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání loveckého lístku

Rybářství:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku

Lesní hospodářství:

ikona souboruPro editaci, ikona souboruOznámení o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na vlastním pozemku
ikona souboruPro editaci, ikona souboruSouhrnné údaje lesní hospodářské evidence za rok
ikona souboruPro editaci, ikona souboruVyrozumění o těžbě dřeva
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o odnětí omezení lesních pozemků
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o povolení delší lhůty na zalesnění holiny nebo zajištění lesního porostu
ikona souboruPro editaciikona souboruŽádost o povolení těžby v porostech do 80 let
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o prohlášení pozemku za les
ikona souboruPro ediatci, ikona souboruŽádost o souhlas s dělením lesních pozemků
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa 50 m
ikona souboruPro editaci, ikona souboruŽádost o udělení licence odborného lesního hospodáře

Žádosti vodoprávní (dle vyhlášky č. 183/2018 Sb.):
ikona souboruO povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
ikona souboruO povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob nebo o jeho změnu
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob nebo o jeho změnu
ikona souboruO povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
ikona souboruO stavební povolení k vodním dílům
ikona souboruO stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
ikona souboruO udělení souhlasu
ikona souboruO závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
ikona souboruO vyjádření
ikona souboruO vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
ikona souboruO povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu 
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod
ikona souboruO povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod 
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
ikona souboruO stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
ikona souboruO stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
ikona souboruO výjimku z dosahování cílů ochrany vod
ikona souboruO schválení manipulačního řádu vodního díla
16.10.2012 9:57:54 - aktualizováno 22.5.2023 14:10:04 | přečteno 15805x | Jiří
load