Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do Zastupitelstva města Kuřimi

DSC 2758

Volby do Zastupitelstva města Kuřimi se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Kuřimi

Starosta města Kuřimi podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva města Kuřimi se uskuteční:

v pátek 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva je:

3. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Kuřimi je:

Ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská, dále č.evid. 1371 a č.evid. 1400

Ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického, dále č. evid. 1370.

Ve volebním okrsku č. 3 - volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim

Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova, dále č.evid. 1396.

Ve volebním okrsku č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská.

Ve volebním okrsku č. 6 - volební místnost: Klub Kotelna, Popkova 1012/38, Kuřim

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Ve volebním okrsku č. 7 - volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950/28, Kuřim

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, Na Samotě, U Stadionu.

Ve volebním okrsku č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí)

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

4. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v dne voleb v Kuřimi přihlášen k trvalému pobytu. Dále státní občan jiného členského státu Evropské unie, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v Kuřimi k trvalému nebo přechodnému pobytu.

5. Občané jiných členských států Evropské unie, mohou požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do 03. října 2018 do 16:00 hodin. Pokud volič-občan jiného státu EU o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!

6. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu EU (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem, identifikačním průkazem domovského státu, dokladem o pobytu na území ČR).Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

7. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (02.10.2018) hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku.

9. Volič může hlasovat způsobem:

a) Označí křížkem ve čtverci v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem 17-ti kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

b) Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však lze takto označit 17 kandidátů.

c) Označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje a to v libovolných volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 17.

10. Každý volič si může v úředních hodinách u Městského úřadu Kuřim, odboru správního a vnitřních věcí, na úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

11. V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů kontaktní na tel.č.: 541 422 326.

12. Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kuřim www.kurim.cz, na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.. Bližší informace k volbám poskytne Mgr. Lenka Krejčová, tel.: 541 422 309, Zina Hlouchová, tel.: 541422308 nebo Jana Mrkosová, tel.: 541 422 340.

V Kuřimi 15.08.2018

Úřední razítko

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v.r.

starosta města Kuřimi


1.10.2018 9:46:12 | přečteno 1652x | Bc. Soňa Šmahelová
load