Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

images

Vláda České republiky vydala souhrn opatření na podporu a úlevy pro podnikatele a zaměstnance.

1 opatreni firmy final 3 2 mpsv

1 opatreni firmy final 3 2 mpsv 2

1 opatreni firmy final 3 2 mpsv 3

1 opatreni firmy final 3 2 mpsv 4

ikona souboru1_opatreni_firmy_final_3-2-mpsv.pdf

Daňové úlevy

 • Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí; jejich přehled naleznete v tiskové zprávě;
 • Ministerstvo financí vydalo nařízení, které umožní plošné prominutí příslušenství daně a poplatků;
 • v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků;
  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem,
  • prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020,
  • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
  • prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020;
 • Ministerstvo financí hromadně promine daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (např. testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál), a zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží;
 • ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020;
 • silničním dopravcům byla odložena platba mýta o tři měsíce.
 • Ministerstvo financí rovněž rozhodlo o úpravě metodiky;
  • ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2;
  • metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.);
 • více informací k daňovým opatřením v tiskové zprávě a průvodci Ministerstva financí;
 • podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:
  • možnost požádat o posečkání úhrady daně,
  • možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
  • možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
  • možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně);
 • pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze;
 • pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití;
 • s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a vzhledem k nutnosti zafinancovat nezbytná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva a na podporu české ekonomiky byla připravena úprava státního rozpočtu nově se schodkem 200 miliard korun;
 • Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat klienty;
  • Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven.

Podpora OSVČ

 • Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den;
  • dotace bude poskytována po dobu maximálně 31 dní,
  • dotace nesmí přesáhnout částku 13 144 korun,
  • k vyplácení  ošetřovného byl vyhlášen program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ,
  • na program bude v první etapě vyčleněna částka 100 milionů korun;
  • program se bude vztahovat i na oblast zemědělské a lesnické prvovýroby
  • Ošetřovné pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna přes www.mpo.cz
  • Ošetřovné pro OSVČ Výzva I, návod, podmíky a formulář.
 • osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění;
 • mimořádný zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který musí ještě projednat ve stavu legislativní nouze Parlament, umožní vyplatit OSVČ, které prokáží, že jejich hrubé tržby za leden až březen 2020 poklesly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019 nejméně o 10 %, a splní další podmínky, jednorázovou finanční výpomoc ve výši 25 000 korun

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​

Podpora udržení zaměstnanosti

Úvěrový program COVID

 • Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;
 • vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o program COVID vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpůrný úvěrový program COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID; k dispozici bude až 30 miliard korun.

Program Technologie COVID 19

 • Nový dotační program podpoří projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;
 • dotace může dosáhnout až 20 milionů korun, celkem bude k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Program Czech Rise Up

 • Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;
 • zaměří se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe;
 • na program bude vyhrazeno zhruba 200 milionů korun;
 • více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu

Nouzový balíček pro české vývozce

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

 • Byl schválen program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19;
  • zaměstnavatel musí pro nárok na kompenzace splnit několik podmínek,
  • příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci,
  • výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů
  • podrobnosti o programu jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

​​Podpora pro velké podniky

 • Pro podniky nad 250 zaměstnanců bude připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;
 • na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
 • po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​

Pomoc  zoologickým zahradám

 • Prostřednictvím dotačního titulu Příspěvek zoo budou moci zoologické zahrady bezodkladně čerpat prostředky na nákup krmiva pro zvířata;
 • dotační program je určen pro všech 29 licencovaných zoo;
 • formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19.

Bezplatné využití datových schránek

 • Na podporu bezkontaktního styku s úřady a institucemi je s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zavedeno bezplatné využívání datových schránek.

Podpora zemědělců, lesníků a potravinářů

 • Opatření pro pandemií postižené zemědělce, potravináře a lesníky:
  • bude povoleno odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
  • bude jim poskytnuta garantovaná podpora i na provozní financování,
  • budou navýšeny národní zdroje v Programu rozvoje venkova,
  • na zmírňování dopadů budou maximálně využity finanční prostředky z evropských zdrojů;
 • ve prospěch dotačního Programu rozvoje venkova vláda uvolnila navíc 3,3 miliardy korun;
 • ve prospěch Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na odklady půjček a další opatření vláda uvolnila navíc 1 miliardu korun.

Opatření pro zaměstnance

 • režimu legislativní nouze vláda připravila návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že
  • prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky,
  • mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
  • rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně,
  • přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně,
  • Ošetřovné bezbolestně - návod jak postupovat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • vojákům z povolání, kteří se v důsledku zákazu školní docházky potřebují starat o děti do 13 let, umožnilo Ministerstvo obrany vyhláškou poskytnutí služebního volna s nárokem na služební plat.

Všechny aktuální informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.


1.4.2020 20:18:03 - aktualizováno 1.4.2020 20:19:00 | přečteno 555x | Bc. Soňa Šmahelová
load