Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu ČR

DSC 2758

 Volby do Zastupitelstva města Kuřimi se uskuteční v pátek  23.09.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin. a v sobotu  24.09.2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Ve stejné době se uskuteční i volby do Senátu Parlamentu ČR. Upozorňujeme na to, že u některých okrsků dochází ke změně volebních místností.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Kuřimi.

Starosta města Kuřimi podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

 • Volby do Zastupitelstva města Kuřimi se uskuteční:

pátek  23.09.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu
  24.09.2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb do Zastupitelstva města Kuřimi je:

Ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - 

Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská, dále č.evid. 1371 a č.evid. 1400

Ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - 

B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického, dále č. evid. 1370. 

Ve volebním okrsku č. 3  - volební místnost: Klub seniorů, Nádražní 1262/5, Kuřim (pozor změna umístění volební místnosti) -

Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křížkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim  -

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova, dále č.evid. 1396. 

Ve volebním okrsku č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim  - 

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská. 

Ve volebním okrsku č. 6 - volební místnost: Klub Kotelna, Popkova 1012/38, Kuřim -   

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Ve volebním okrsku č. 7 - volební místnost: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim (pozor změna umístění volební místnosti) -

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, Na Samotě, Sportovní, U Stadionu.

Ve volebním okrsku č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí) -

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

 • Voličem je státní občan České republiky, který alespoň, druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Kuřimi. Dále státní občan jiného členského státu Evropské unie, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v druhý den voleb v Kuřimi přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu a je držitelem potvrzení o přechodném pobytu v Kuřimi, osvědčení o registraci nebo držitelem povolení k trvalému pobytu.

 • Občané jiných členských států Evropské unie, mohou požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do 21.září 2022 do 16:00 hodin.

 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu EU (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, identifikačním průkazem domovského státu, dokladem o pobytu na území ČR). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 • Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (20.09.2022) hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku.

 • Volič může hlasovat způsobem:

 • Označí křížkem ve čtverci v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem 17-ti kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

 • Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
  a to z kterékoli volební strany, nejvýše však lze takto označit 17 kandidátů.

 • Označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje a to v libovolných volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 17.

 • Každý volič si může v úředních hodinách u Městského úřadu Kuřim, odboru správního a vnitřních věcí, na úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

 • Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz, na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.. Bližší informace k volbám poskytne Mgr. Lenka Krejčová, tel.: 541 422 309 (777 363 606) nebo  Zina Hlouchová,
  tel.: 541422308.

V Kuřimi 17.08.2022

Mgr. Ing. Drago Sukalovský v.r.

starosta města Kuřimi


----------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb

do Senátu Parlamentu České republiky 

Starosta města Kuřimi podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 • Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 23.09.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 24.09.2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 •  Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky jsou:

 

Ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) -
 
Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská, dále č.evid. 1371 a č.evid. 1400 

Ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova)

B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického, dále č. evid. 1370. 

Ve volebním okrsku č. 3  - volební místnost: Klub seniorů, Nádražní 1262/5, Kuřim (pozor změna umístění volební místnosti) -
 
Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim - 

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova, dále č.evid. 1396. 

Ve volebním okrsku č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim - 

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská. 

Ve volebním okrsku č. 6 - volební místnost: Klub Kotelna, Popkova 1012/38, Kuřim - 

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Ve volebním okrsku č. 7 - volební místnost: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim (pozor změna umístění volební místnosti) - 

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, Na Samotě, Sportovní, U Stadionu.

Ve volebním okrsku č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí) - 

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.
 • Voličem pro volbu do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen v Kuřimi k trvalému pobytu.

 •  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním  pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).  Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 • Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (20.09.2022) hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308 (309)) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku.

 • Do 16.09.2022 lze písemně s ověřeným podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky
  a do 21.09.2022 do 16:00 hodin lze osobně zažádat o vydání voličského průkazu, a to u Odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim, evidence obyvatel. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Senátu PČR k hlasování pouze ve volebním obvodu č. 49.

 • Volič hlasuje způsobem:

Vloží do úřední obálky barvy žluté 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

 • Každý volič si může do 21.09.2022, v úředních hodinách, u Odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

 • Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz, na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.. Bližší informace k volbám poskytne Mgr. Lenka Krejčová, tel.: 541 422 309 (777 363 606) nebo  Zina Hlouchová,
  tel.: 541422308.

 • V případě konání druhého kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

v pátek 30.09. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 01. 10. 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Kuřimi 17.08.2022

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v.r.

starosta města Kuřimi19.9.2022 11:50:43 - aktualizováno 19.9.2022 20:50:21 | přečteno 1341x | Bc. Soňa Šmahelová
load