Ztráty a nálezy

ztrata

Níže je uveden seznam nalezených věcí, které byly odevzdány na podatelnu MěÚ Kuřim, nebo na Policii ČR - Obvodní oddělení Kuřim.

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů.
 
Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil.

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.
 
Poté, co dojde k oznámení nálezu, obec vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce před budovou MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim a elektronicky.
 
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků  po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
 
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
 
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
 
Od 01.01.2014 MěÚ Kuřim při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie odpadů – rozhodně již nebude možné odevzdat:

- věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, ořechy apod.,
- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,
- věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku (televizory, monitory),
- věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.
 
Dle shora uvedeného obecněji řečeno, nebudou přebírány věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.
 
O nalezené věci je možné se přihlásit osobně na podatelně Městského úřadu v Kuřimi, tel.: +420 541 422 311, e-mail: vorlova@kurim.cz nebo +420 541 422 340 mrkosova@kurim.cz.
 
Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti. 
 
Pokud v seznamu již chybí položky s pořadovým číslem, znamená to, že nález byl odevzdán právoplatnému majiteli.

č.j. MK/9360/21/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/11282/21/OSVVsportovní hodinky
č.j. MK/14254/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/22644/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/22645/21/OSVVklíč od vozidla
č.j. MK/59470/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/66615/21/OSVVpeněženka
č.j. MK/138/21/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/1905/21/OSVVprstýnek z bílého zlata
č.j. MK/23922/20/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/6758/20/OSVVhorské jízdní kolo
č.j. MK/22839/19/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/19139/19/OSVVkytara
č.j. MK/16197/19/OSVVpeněženka
č.j. MK/12785/19/OSVVbatoh
č.j. MK/11680/19/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/11679/19/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/10356/19/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/1913/19/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/47/19/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/20497/18/OSVVklíče od osobního automobilu
č.j. MK/17304/18/OSVVsportovní hodinky
č.j. MK/9001/18/OSVVdětské jízdní kolo
č.j. MK/7485/18/OSVV
klíče od automobilu
č.j. MK/4934/18/OSVVhorské jízdní kolo
č.j. MK/652/18/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/15643/17/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/21049/17/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/19593/17/OSVVklíče od vozidla
č.j. MK/12784/17/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/11635/17/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/6172/17/OSVVjízdní kolo
7.8.2013 10:49:46 - aktualizováno 19.8.2021 10:32:27 | přečteno 8370x | Jiří

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load