Informace k poskytování informací

Informace k zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Celé znění zákona si můžete ikona souborustáhnout zde…

Povinnost poskytovat informace:

Povinnými subjekty jsou podle zákona státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Konkrétně musí být tedy žádost adresována na některou z následujících adres: Město Kuřim, Městský úřad Kuřim, Rada města Kuřimi, Zastupitelstvo města Kuřimi, starosta města Kuřimi nebo zvláštním orgánům, kterým je Povodňová komise.

Náležitosti žádosti o poskytnutí informace (§ 14 odst. 2 zákona):

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Poplatky (§ 17 zákona):

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Další informace viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14.9.2022 13:55:26 | přečteno 111x | myjj

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load