Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení stavební

Pro využití inteligentního offline formuláře si stáhněte a nainstalujte program Form Filler ještě před použitím příslušné žádosti.

POZOR: neposílejte el. žádosti vyplněné prostřednictvím inteligentního formuláře uložené ve formátu XML, viz níže uvedená nápověda-odpověď na otázku č.1!
ikona souboruNejčastější kladené dotazy - pomůcka pro žadatele

Žádosti stavební:

ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,FFi. formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o děleni nebo scelováni pozemku,FFi. formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání společného povolení,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOznámení záměru,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruSpolečné oznámení záměru,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOhlášení stavby,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o stavební povolení,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,FFi. formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o povolení předčasného užívání stavby,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOznámení změny v užívání stavby,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOhlášení odstranění,FFinteligentní formulář online - ikona souboruoffline
ikona souborudoc, ikona souboruOhlášení dokončení stavby

Vyjádření k existenci inženýrských sítí 

Památková péče:
ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska, rozhodnutí k obnově kulturní památky

Oddělení životního prostředí

ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o komplexní vyjádření

Ovzduší:
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu

Odpady:
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Půda:
ikona souborudoc, ikona souboruOznámení o zahájení realizace stavby pro účely vydání rozhodnutí o úhradě odvodů za odnětí půdy ze ZPF
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech

Příroda:
ikona souborudoc, ikona souboruPodnět ke kácení dřevin na veřejném prostranství
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání odchylného postupu při ochraně ptáků
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání osvědčení o odchovu živočicha v lidské péči
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska - ochrana krajinného rázu
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska - zásah do významného krajinného prvku

Myslivost:
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 1: Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 2: Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 3: Plán lovu ostatních druhů zvěře
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 4: Plán péče o zvěř
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 5: Plán společných lovů zvěře
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 6: Plán počtu loveckých psů
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 7: Výsledky sčítání zvěře
ikona souborudoc, ikona souboruMYSL 8: Měsíční hlášení o plnění plánu
ikona souborudoc, ikona souboruNávrh na ustanovení myslivecké stráže
ikona souborudoc, ikona souboruNávrh na ustanovení mysliveckého hospodáře
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o plomby a lístky o původu zvěře
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání loveckého lístku

Rybářství:
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku

Lesní hospodářství:
ikona souborudoc, ikona souboruOznámení o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na vlastním pozemku
ikona souborudoc, ikona souboruSouhrnné údaje lesní hospodářské evidence za rok
ikona souborudoc, ikona souboruVyrozumění o těžbě dřeva
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o odnětí omezení lesních pozemků
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o povolení delší lhůty na zalesnění holiny nebo zajištění lesního porostu
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o povolení těžby v porostech do 80 let
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o prohlášení pozemku za les
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o souhlas s dělením lesních pozemků
ikona souborudoc, ikona souboruŽádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa 50 m

Žádosti vodoprávní (dle vyhlášky č. 183/2018 Sb.):
ikona souboruŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o stavební povolení k vodním dílům
ikona souboruŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
ikona souboruŽádost o vyjádření
ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
ikona souboruŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
ikona souboruŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
ikona souboruŽádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
ikona souboruŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

16.10.2012 9:57:54 - aktualizováno 7.1.2020 15:18:51 | přečteno 13590x | Jiří

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load