Výběrové řízení - vedoucí odboru dopravy

DSCF8451 (2)

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Kuřim. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městského úřadu Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 26. března 2019 do 12 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


VŘ 18-12

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Kuřim

Místo výkonu práce: Kuřim


Zákonné předpoklady uchazeče:


splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:


  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka


Jiné požadavky:


vzdělání: vysokoškolské vzdělání  

praxe: ve veřejné správě, v dopravě

požadujeme: 

 - základní znalost:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu

vše v platném znění


 - absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou) 


- požadované dovednosti a schopnosti: 

komunikativnost, samostatnost, vstřícnost, vedení kolektivu pracovníků, schopnost jednat s občany a institucemi, schopnost stálého vzdělávání se, znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou, řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.


Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

 


Náležitostí přihlášky:


název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.


K přihlášce připojte:


  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

     

 Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:


Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 26.03.2019 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – vedoucí OD.


Kontaktní pracovník:

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: březen 2019

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Karel Torn, CSc. v.r., tajemník úřadu


 


4.2.2019 9:34:46 - aktualizováno 4.3.2019 20:51:39 | přečteno 808x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load