Výberové řízení - referent/ka OSPOD

radnice

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici  referent/ka odboru sociálních věcí a prevence úsek sociálně-právní ochrany dětí  - na dobu určitou do 09/2022. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 17.03.2021 do 17:00 hodOznačte ji nápisem Výběrové řízení – referent OSVP - SPOD, za MD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 21-01

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce:  referent/ka odboru sociálních věcí a prevence úsek sociálně-právní ochrany dětí  - na dobu určitou do 09/2022

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Charakteristika vykonávané práce:

zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to:

- výkon kolizního opatrovnictví,

- sociálně právní ochranu dětí - posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu,

- provádí poradenskou činnost,

- věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí.

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době a držení pracovní pohotovosti.

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka § 110 odst. 4 písm. b) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Požadavky na vzdělání:  

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

praxe výhodou: v obecním, městském úřadu, magistrátu, v úřadech státní správy a institucích se zaměřením na agendu sociálních věcí, v charitativní nebo zdravotní oblasti, v rodinné poradně, v zařízení poskytujícím sociální služby aj.

požadujeme:

 • základní znalost: - zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část rodinné právo;
 • zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

vše v aktuálním znění, vše v rozsahu pro úřad obce s rozšířenou působností související s pracovní náplní.

 

 

Požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost,

psychická odolnost, loajalita, týmová spolupráce,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou),

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou.

 

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

 

 

Náležitostí přihlášky (dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis; pro urychlení komunikace telefon a e-mailové spojení.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/obcan/volna-mista/volna-mista-na-meu.html

 

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce – toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 17.03.2021 do 17:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OSVP - SPOD, za MD

 

Kontaktní pracovníci:

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Bc. Taťána Sojková, tel. 541 422 376, e-mail: sojkova@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: červen 2021 nebo dle dohody

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

Tajemník úřadu

 

 


18.2.2021 8:31:36 | přečteno 917x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load