Výběrové řízení referent/ka odboru sociálních věcí a prevence

radnice

Město Kuřim vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka odboru sociálních věcí a prevence. Pozici obsazujeme na dobu určitou na 3 roky. Zájemci mohou podat přihlášku s náležitými údaji na podatelně Městského úřadu Kuřim nebo zaslat poštou na adresu městského úřadu do 26. září 2019 do 12 hodin.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 19-06

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce: 2 místa - referent/ka odboru sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí, doba určitá, po dobu překážek v práci dočasně nepřítomného zaměstnance - předpoklad 3 roky

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Charakteristika vykonávané práce:

zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to:

- výkon kolizního opatrovnictví,

- sociálně právní ochranu dětí - posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu,

- provádí poradenskou činnost,

- věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí.

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka § 110 odst. 4 písm. b) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské – sociální zaměření

 

praxe výhodou: v obecním, městském úřadu, magistrátu, v úřadech státní správy a institucích se zaměřením na agendu sociálních věcí, v charitativní nebo zdravotní oblasti, v rodinné poradně, v zařízení poskytujícím sociální služby aj.

požadujeme:

 • základní znalost: - zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část rodinné právo;
 • zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
 • vše v aktuálním znění, vše v rozsahu pro úřad obce s rozšířenou působností související s pracovní náplní.

Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době a držení pracovní pohotovosti.

 

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost,

psychická odolnost, loajalita, týmová spolupráce,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou),

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou.

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/obcan/volna-mista/volna-mista-na-meu.html

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce – toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 26.09.2019 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OSVP MD

 

Kontaktní pracovníci:

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Bc. Taťána Sojková, tel. 541 422 376, e-mail: sojkova@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: listopad 2019

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


31.7.2019 15:51:21 - aktualizováno 4.9.2019 23:09:16 | přečteno 1256x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load