Výběrové řízení: referent/ka odboru dopravy

DSC 0554

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru dopravy Městského úřadu Kuřim. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 14. 2. 2020 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OD.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 20-01

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent/referentka odboru dopravy Městského úřadu Kuřim

Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

§ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk

§ dosažení věku 18 let

§ způsobilost k právním úkonům

§ bezúhonnost

§ ovládání jednacího jazyka

Jiné požadavky:

vzdělání: SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru

praxe: ve veřejné správě - v dopravě nebo stavebním úřadě výhodou

požadujeme:

§ základní znalost:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu

vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

vše v platném znění

§ absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou)

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost,

schopnost jednat s občany a institucemi,

schopnost stálého vzdělávání se,

znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou.

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis. Přihlášku najdete na https://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf

K přihlášce připojte:

§ strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání

§ originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

§ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 14.02.2020 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OD.

Kontaktní pracovník: Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz Ing. Vojtěch Vrabec tel. 541 422 335, e-mail: vrabec@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: únor 2020 nebo dle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu


1.2.2020 20:46:57 | přečteno 831x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load