Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do PSPCR2010

Ve dnech 25. a 26. 10.2013 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 25.10.2013 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26.10.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Oznámení o době a místě konání voleb bude vyvěšeno na úřední desce městského úřadu a na informačních tabulích ve městě od 10.10.2013.

Kdo může volit? Voličem volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 26.10.2013, dosáhne věku nejméně 18 let, a to ve volební místnosti dle místa svého trvalého pobytu.

Pokud občané ve dnech voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště, mohou volit také na základě voličského průkazu. Voličský průkaz vydá občanovi na základě písemné žádosti Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu Kuřim, pracovnice podatelny paní Jana Mrkosová. O voličský průkaz lze požádat osobně ve lhůtě do středy 23.10.2013 nebo písemně ve lhůtě do pátku 18.10.2013. V případě písemné žádosti musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen. Voličské průkazy budou vydávány od 10.10.2013 do středy 23.10.2013.

Oznámení o době a místě konání voleb:

ikona souboruOznámení o době a místě konání voleb 2013

Volby se uskuteční v Kuřimi v osmi volebních okrscích:

Volební okrsek č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

Volební okrsek č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 - volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim - Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim - Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim - Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská.

Volební okrsek č. 6 - volební místnost: Základní škola Komenského 511/40, Kuřim (jídelna) - Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7 - volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950/28, Kuřim - Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadionu.

Volební okrsek č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí) - Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poštovních schránek nejpozději do 24.10.2013 (čtvrtek). Pokud hlasovací lístky volič ve stanovené lhůtě neobdrží, může si je vyzvednout na Městském úřadě Kuřim, odboru správním a vnitřních věcí, na podatelně nebo přímo ve dnech voleb ve volebních místnostech.

Jakým způsobem prokáže volič při hlasování svoji totožnost a státní občanství? Každý volič je povinen při hlasování předložit volební komisi platný doklad totožnosti. Totožnost lze doložit platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Ve dnech voleb bude na odboru správním a vnitřních věcí zajištěna služba, která v případě potřeby vyhotoví žadateli ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. V tomto případě je nutné, aby si žadatel s sebou přinesl dvě fotografie a rodný list.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje držitele volit ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného úřadu.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad (tel.: 541 422 340, 541 422 311, 541 422 308) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

S aktuálními informacemi, které se týkají voleb, se můžete seznámit na internetových stránkách městského úřadu - www.kurim.cz, kde je zřízena v sekci „samospráva“ složka „Volby do PS PČR“, která je průběžně aktualizována. Další informace lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz. Zákonem stanovené informace jsou též zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a ostatních informačních tabulích ve městě.

Kontakty v případě dotazů:

Mgr. Lenka Krejčová, tel. 541 422 309, e-mail: krejcova@radnice.kurim.cz

paní Zina Hlouchová, tel. 541 422 308, e-mail: hlouchova@radnice.kurim.cz

paní Jana Mrkosová, tel.: 541 422 340, e-mail: mrkosova@radnice.kurim.cz

Mgr. Lenka Krejčová

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

Voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

ikona souboruVoličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

1.10.2013 7:17:42 - aktualizováno 25.10.2013 10:17:34 | přečteno 2491x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load