Volba prezidenta České republiky

DSC 2758

Starosta města Kuřimi podle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. 1. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 od 8 do 14 hodin.2. Místem konání volby prezidenta je:

Volební okrsek č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

Volební okrsek č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 - volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim

Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křížkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská.

Volební okrsek č. 6 - volební místnost: Klub Kotelna, Popkova 1012/38, Kuřim (pozor změna umístění sídla okrsku)

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce. 

Volební okrsek č. 7 - volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950/28, Kuřim

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadionu.

Volební okrsek č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí)

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

3. Voličem pro volbu prezidenta ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, t.j. 13.01.2018 dosáhl věku nejméně 18 let.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby (09.01.2018) hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 541 422 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku. Na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz nebo Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz bude zveřejněn telefonní seznam do každé volební místnosti správního obvodu města Kuřimi.

7. V termínu do 05.01.2018 lze písemně s ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče a do 10.01.2018 osobně požádat o vydání voličského . průkazu a to u odboru správního a vnitřních věcí MěU Kuřim, Jungmannova 968/75. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (i v nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení) nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, t.j. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz ).

8. Volič hlasuje způsobem:

vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

9. Každý volič si může v úředních hodinách u MěÚ Kuřim, odboru

správního a vnitřních věcí, na úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

10. V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů kontaktní na tel. č.: 541 422 308.

11. Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kuřimi www.kurim.cz , na webových stránkách Krajského úřadu JMK www.kr-jihomoravsky.cz , nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz .

V Kuřimi dne 22.12.2017

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta


7.1.2018 12:50:12 - aktualizováno 10.1.2018 22:32:46 | přečteno 1030x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load