Rekonstrukce vozovky a uličního prostoru v ulicích Legionářská, nám. Osvobození a Blanenská – část 2

rekonstrukce legionarska II letak 1 3 mapa

V pondělí 18. července začne další část rekonstrukce uličního prostoru ulice Legionářské a Blanenské. Týká se úseku od jižní hrany náměstí Osvobození (od konce zrekonstruované části) po kruhový objezd u wellness centra. Zrekonstruována bude vozovka, dále chodníky, autobusová zastávka u kulturního domu ve směru k TOS a některé sítě, přibudou parkovací místa, a nakonec bude upravena i veřejná zeleň. Rekonstrukce vozovky bude kompletní, tedy včetně konstrukčních vrstev. Stavební práce potrvají nejméně do konce listopadu letošního roku a jsou rozděleny do 3 etap. Během prací bude ulice Legionářská, nám. Osvobození a část ulice Blanenské (od kruhového objezdu u wellness centra po křižovatku s ulicí U Stadionu) uzavřena pro běžnou dopravu. Uzavírky a dopravní režim v nich budou v jednotlivých etapách prací odlišné, dopravní omezení se budou v každé etapě měnit.

Celková dopravní opatření

Dopravní opatření po dobu rekonstrukce budou obdobná, jako při předchozí části rekonstrukce ulice Legionářské. Po celou dobu rekonstrukce bude pro automobilovou dopravu uzavřena ulice Legionářská v celé délce včetně nám. Osvobození a část ulice Blanenské od křižovatky s ulicí U Stadionu po kruhový objezd. Vjezd do této oblasti bude možný pro autobusy IDS, vozidla IZS, vozidla stavby, dopravní obsluhu, zásobování a držitele povolení MěÚ Kuřim. Toto povolení platné pro vozidla do 3,5 t (1 ks) opět obdrží každá kuřimská domácnost do poštovní schránky. Povolení není vázáno na danou domácnost a je možno je využít jinou kuřimskou domácností. V případě potřeby, a pokud to dopravní situace umožní, je možno vydat další povolení. O toto povolení je nutno zažádat emailem na adresu vyjimky@kurim.cz. 

Hlavní objízdná trasa 

Bude vedena po ulici Tyršově a dále po silnici II/385 a III/6401 do České a odtud po silnici I/43 směrem na Svitavy a dále po silnici II/386 po ulici Blanenské. 

Výjimka pro vozidla nad 3,5 t 

O speciální povolení je nutno žádat pro vozidla nad 3,5 t. Žádat lze emailem na adresu vyjimky@kurim.cz. 

Etapa 1 

Etapa 1 bude rozdělena do dvou podetap – 1A a 1B. Celková předpokládaná doba trvání Etapy 1 je do 10.srpna, může se však změnit. 

Podetapa 1A 

Rekonstruována bude polovina vozovky od kruhového objezdu u wellness centra po křižovatku s ulicemi U Stadionu a Na Zahrádkách, a to ve směru k TOS Kuřim. Uzavřena bude část křižovatky s ulicí Na Zahrádkách. Křižovatka bude neprůjezdná pro veškerou dopravu. Provoz v tomto úseku bude veden po druhé polovině vozovky a řízen semafory. 

Podetapa 1B 

Rekonstruována bude druhá polovina vozovky v daném úseku. Uzavřena a neprůjezdná pro veškerou dopravu bude část křižovatky s ulicí U Stadionu, vjezd do této ulice bude možný pouze z ulice Jungmannovy nebo U Vlečky. Provoz bude veden po druhé polovině vozovky a řízen semafory.

Etapa 2 

Během této etapy bude uzavřen a rekonstruován úsek od jižní hrany nám. Osvobození po křižovatku ulice Legionářské s ulicemi U Stadionu a Na Zahrádkách. Půjde o úplnou uzavírku. Objízdná trasa bude vedena ve směru od wellness centra ulicemi U Stadionu, Jungmannova a Sv. Čecha. Budou změněny přednosti v jízdě tak, že hlavní bude vedena z ulice U Stadionu do ulice Jungmannova a dále z ulice Jungmannovy do ulice Sv. Čecha. Ulice Jungmannova bude jednosměrná ve směru od křižovatky s ulicí Na Královkách dolů v úseku od radnice ke křižovatce s ulicí Sv. Čecha, ulice Sv. Čecha bude jednosměrná ve směru od ulice Jungmannovy k ulici Legionářské. Stání na vozovce na ulici Jungmannova bude zachováno s výjimkou úseku mezi křižovatkou s ulicí U Stadionu a ulicí Na Královkách. Ulice Na Královkách bude slepá a tedy obousměrná, bude v ní místně platit zákaz zastavení. 

V opačném směru (k wellness centru) bude objížďka vedena po ulici Popkově a dále ulicí Na Zahrádkách. Úsek ulice Na Zahrádkách od křižovatky s Popkovou po křižovatku se spojnicí ke kulturnímu domu bude jednosměrný, a to ve směru k wellness centru. V části ulic Popkova a Na Zahrádkách bude platit zákaz zastavení. 

V průběhu Etapy 2 bude co nejdříve dokončena oprava vozovky na nám. Osvobození přiléhající ke křižovatce s ulicí Zborovskou a následně bude doprava převedena z ulice Sv. Čecha do ulice Zborovské. 

Etapa 3 

Budou platit obdobná omezení jako u Etapy 2. Objízdná trasa ve směru od wellness centra se změní a zkrátí, namísto ulicí Sv. Čecha bude vedena ulicí Zborovskou. Na ulici Zborovské bude platit zákaz zastavení. V opačném směru (k wellness centru) zůstanou dopravní opatření stejná jako u Etapy II. 

Termín zahájení Etapy 2 a Etapy 3 budou dále upřesněny. Před jejich zahájením budou občané Kuřimi opět informováni novým letákem, který bude dodán do všech schránek a distribuován dalšími obvyklými způsoby. Informace budou rovněž zveřejněny na webu a FB města Kuřimi.

Vjezd do uzavřené oblasti 

Obyvatelé Kuřimi s trvalým pobytem nebo ubytováním v uzavřené oblasti mohou do této oblasti vjet jako dopravní obsluha, případně s vydanou výjimkou MěÚ. Obyvatelé Kuřimi s trvalým bydlištěm mimo uzavřenou oblast budou moci vjíždět na základě výjimky vydané MěÚ Kuřim (vizte níže). Jde o ulice Malá Česká, B. Němcové (část pod tratí), Nerudova, Na Loučkách, U Potoka, Štefánikova, Zahradní, Farského, Třebízského, Nádražní, nám. 1. května, Tyršova, Kout, Úvoz, Husova, Luční, Tišnovská, Zámecká, Křížkovského, U Rybníka, Buďárkova, Podhoří, Láznisko, Janská, Brněnská, Na Golfu, sídliště Díly za sv. Janem a Podlesí. 

Vjezd do uzavřené oblasti pro ostatní vozidla 

Vjezd vozidel do uzavřených oblastí, které nesplňují výše uvedené podmínky, nebude až do případné další změny možný. Dopravní situace v Kuřimi bude pravidelně vyhodnocována. Pokud bude vnitroměstská objízdná trasa dostatečně kapacitní a nebude docházet k výraznějšímu zpoždění autobusů IDS, které by znamenalo problémy s přestupy na integrované spoje, může dojít k rozšíření výjimek i na další zájemce, např. pro ty, kteří do uzavřené oblasti dojíždějí do zaměstnání. 

Povolení MěÚ Kuřim 

Povolení MÚ Kuřim pro vjezd do uzavřené oblasti pro vozidla do 3,5 t obdrží v jednom exempláři všechny domácnosti v Kuřimi (do poštovní schránky). Výjimky nejsou vázány na konkrétní domácnost, je možné je využít i jinou domácností, pokud mají členové této domácnosti v Kuřimi trvalé bydliště nebo ubytování. Další povolení je možné získat jen v odůvodněných případech, žádosti s kontaktem včetně telefonického, se zdůvodněním, případně se skeny potřebných dokumentů zasílejte na adresu vyjimky@kurim.cz. Na povolení je nutno vyplnit registrační značku vozidla nebo jméno řidiče nebo název společnosti, na kterou je vozidlo registrováno. O speciální povolení je nutno žádat pro vozidla nad 3,5 t. Žádat lze emailem na adresu vyjimky@kurim.cz. 

Kdo je dopravní obsluha 

Definici pojmu Dopravní obsluha stanovuje vyhláška č 294/2015 Sb. Ta říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“


Důležitá telefonní čísla: 

Stavbyvedoucí společnosti Eurovia – Karel Bajer, tel. 602 751 784 

Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kuřim – Miloš Kučka, email kucka@kurim.cz, tel. 702 242 163 

Vedoucí odboru investičního MěÚ Kuřim – Stanislav Bartoš, email bartos@kurim.cz, tel. 606 705 879 

Starosta města Kuřim – Drago Sukalovský, email sukalovsky@kurim.cz, tel. 775 978 326

Omlouváme se za komplikace způsobené stavbou, bohužel rekonstrukci vozovky a další práce není možno provést bez dopravních omezení. Děkujeme Vám za zvýšenou toleranci a ohleduplnost. Vaše město Kuřim

Informace platné k 12. 7. 2022 Rozsah uzavírek, dopravní značení a další opatření se mohou v průběhu stavby měnit. Informace o změnách budou zveřejňovány na webových a FB stránkách města Kuřim (www.kurim.cz, www.facebook.com/Kurim/posts/).

rekonstrukce legionarska II letak 1 1

rekonstrukce legionarska II letak 1 2

rekonstrukce legionarska II letak 1 3 mapa


13.7.2022 10:29:59 - aktualizováno 13.7.2022 10:34:10 | přečteno 5456x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load