Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim

DSC 5295 (2)

V polovině června začnou stavební práce na železniční trati č. 250 mezi Brnem – Královým Polem a Kuřimí. Práce se dotknou koleje č. 2 mezi těmito stanicemi, která bude kompletně vyměněna. Obě stanice nebudou stavebními úpravami dotčeny. Rekonstrukce však bude znamenat úplnou uzavírku trati, z Kuřimi do Brna tak dva a půl měsíce nepojedou žádné vlaky.

 

Z historického hlediska se jedná o poměrně mladou trať, jejíž počátky jsou datovány do roku 1938. Dokončení prací však poznamenala válka a došlo k němu až v roce 1953. Od tohoto data slouží trať především nákladní dopravě. O jejím významu svědčí i fakt, že se jedná o trať zahrnutou v rámci celoevropské nákladní sítě TEN-T. Nákladní dopravě však sekunduje i poměrně hustá osobní doprava, především příměstského charakteru.

Zhotovitelem stavby je sdružení s názvem „Kr. Pole – Kuřim“. Jedná se o sdružení firem Subterra a OHL ŽS. Investorem je společnost Správa železniční dopravní cesty. Cena stavby je přibližně 488 milionů korun. Dílo je spolufinancováno z fondu EU v rámci operačního programu Doprava. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Sudop Brno.

Stavební práce začnou 15. června a skončit by měly 30. srpna. Během této výluky budou neprůjezdné obě koleje mezi Královým Polem a Kuřimí. V souběhu poběží i další stavba mezi Královým Polem a Židenicemi. Obslužnost trati bude řešena pouze náhradní autobusovou dopravou mezi Kuřimí a Židenicemi, vlaková doprava v tomto úseku bude zcela zastavena.

Ještě před samotným zahájením výluky dojde k přípravným pracím. Ty budou situovány do denních výluk, realizovaných v noci nebo o víkendech. jejich součástí bude především kácení mimolesní zeleně a budování základů nových trakčních stožárů.

Po zahájení nepřetržité výluky bude demontováno stávající trolejové vedení a prvky zabezpečovacího zařízení. Následně bude odstraněno původní štěrkové lože pomocí strojní čističky. Původní štěrkové lože bude přepravováno do Králova Pole, kde bude deponováno a následně recyklováno na menší frakce. Navazovat bude trhání starého kolejového roštu za pomoci portálového jeřábu. Vytržená pole budou přepravena do Králova Pole, kde dojde k jejich uložení a demontáži. V průběhu zemních prací dojde v celém úseku k vybudování nového odvodnění a konstrukčních vrstev železničního spodku. Na velké části úseku bude sanováno zemní těleso vápennou stabilizací. Ta má za úkol zvýšit únosnost podkladních vrstev. Souběžně se zemními pracemi budou probíhat činnosti na všech mostních objektech a propustcích, celkově stavba dotkne čtrnácti propustků a mostů. V samotném závěru prací bude nově zřízen kolejový rošt, který bude zasypán a směrově a výškově upraven automatickou strojní podbíječkou. Kolejnicově pasy budou svařeny do bezstykové koleje, což bude mít za následek odstranění nepříznivých rázů vlivem dopravy.

Stavba také řeší i vybudování nových, mimoúrovňových nástupišť v Řečkovicích a České. Jedním z časově nejnáročnějších objektů je právě nástupiště a podchod pro cestující v zastávce Řečkovice. Vznikne zde nová přístupová rampa pro tělesně postižené. Projektová dokumentace pamatuje i na nové zabezpečovací zařízení trati, včetně všech kabelových vedení. V neposlední bude zřízeno kompletní trakční vedení.

Výsledkem rekonstrukce bude bezesporu zvýšení bezpečnosti provozu. Citelným přínosem pro cestující bude zvýšení komfortu dopravy a zkrácení dopravních časů. Pozitivní přínos pro přilehlou zástavbu bude snížení hluku vlakovou dopravou. V neposlední řadě dojde ke zhodnocení a modernizaci dopravní infrastruktury na evropské standardy. Trať se tak bude moci směle zařadit mezi do moderní evropské železniční sítě.

Ing. Petr Mikulášek, Subterra (redakčně upraveno)


1.6.2015 7:41:19 - aktualizováno 10.6.2015 10:15:04 | přečteno 1942x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load