Novelizace vyhlášky „o kácení“

DSC 3428 (2)

Od 1. listopadu 2014 došlo opět ke změně některých ustanovení prováděcí vyhlášky k zákonu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týká povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

Začněme popořádku, kdo, kdy, proč a jak musí žádat o povolení ke kácení dřeviny.

1) Žadatelem o povolení kácení musí být vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný žadatel. Pokud nežádá vlastník, ale nájemce, musí s kácením souhlasit samozřejmě i vlastník pozemku (vlastník pozemku = vlastník stromu). Jiný oprávněný žadatel může být např. investorská firma zplnomocněná např. k vybudování určitého záměru, mající např. předkupní právo na pozemek. Tudíž uložené povinnosti náhradní výsadby za pokácený strom budou současně s povolením kácení uloženy jí. V případě, že strom roste v Kuřimi na obecním pozemku a o kácení usilují vlastníci nebo nájemci bytů v jeho okolí, podávají „Podnět občanů“ Komisi životního prostředí, která posoudí závažnost důvodů pro kácení a doporučí/nedoporučí Radě města Kuřimi s kácením souhlasit. Dále pak město jako všichni vlastníci postupuje dle § 8 zákona o ochraně přírody a žádá o souhlas orgán ochrany přírody – v našem případě odbor životního prostředí.

2) Povolení ke kácení dřevin se ukládá v době vegetačního klidu, u nás nejčastěji mezi 1.10 a 15.3 kalendářního roku. V odůvodněných případech se dá uložit i v jiné období. Žádosti o povolení kácení je proto nejlépe podávat v tomto období.

3) Zákon v § 8 ukládá povinnost mít souhlas s kácením pro velké stromy (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí musí přesahovat 80 cm) a souvislé porosty keřů (více než 40 m2 plochy). Z povinnosti žádat o povolení ke kácení jsou vyjmuty plantáže dřevin a nově ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidované v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

4) Pokud dřevina spadá do režimu povolování kácení dřevin (viz odstavce výše) je třeba podat písemnou žádost se všemi náležitostmi prováděcí vyhlášky č. 189/2013. Tuto žádost je možné si stáhnout na stránkách města pod Městským úřadem v záložce Formuláře – Životní prostředí: https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-zivotniho-prostredi.html ve stejné záložce lze najít i Podnět ke kácení.

V případě dotazů je možné se obrátit na vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jitku Sikorovou, tel: 541 42 23 25 mobil 608 819 455, mail. sikorova@radnice.kurim.cz.


11.11.2014 9:13:09 - aktualizováno 20.11.2014 22:01:28 | přečteno 1373x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load