Konkurs na ředitele škol

ZS Jungmannova

Rada města Kuřimi vyhlašuje konkurs na pozice ředitelů Základní školy Kuřim na ulici Tyršova a Základní školy Kuřim na ulici Jungmannova.

KONKURS

Rada města Kuřimi ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje konkurs

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky dvou školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kuřimí, a to

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

a

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 • znalost školské problematiky a školských předpisů;
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i e-mailovou adresou;
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran);
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971);
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován na období 6 let.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy: 01. 08. 2012

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 23. 03. 2012 14:00 hod. na adresu: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim nebo přímo na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 4. nadzemí podlaží.

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Na horní okraj obálky prosím napište přesný název základní školy, na kterou přihlášku podáváte.

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!

23.2.2012 10:15:03 - aktualizováno 3.3.2012 10:49:06 | přečteno 3638x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load