Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Tyršova

DSC 5975 (2)

Město Kuřim vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace.

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 • znalost školské problematiky a školských předpisů;
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:

 • písemnou přihlášku ke konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky výše uvedené základní školy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem, případně e-mailovou adresou a s vlastnoručním podpisem;
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran);
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971);
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy je od 01. 08. 2018.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 03. 2018 11:00 hod. na adresu: město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo přímo na podatelnu MěÚ Kuřim.

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, ale ve stanovené lhůtě již musí být doručena na podatelnu. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Na horní okraj obálky prosím napište přesný název základní školy (dle rejstříku škol a školských zařízení), na kterou přihlášku podáváte.

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!17.2.2018 19:27:06 - aktualizováno 26.3.2018 20:01:53 | přečteno 3192x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load