Konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Kuřim

Clipboard01

Město Kuřim vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim. Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2014 do 17 hodin. Předpokládaný termín nástupu je srpen letošního roku. Více informací naleznete v příloze.

MěSTO KUŘIM

vyhlašuje

KonkurS

na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887,

okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

  

Rada města Kuřimi ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (3 roky),
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti).

 

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i adresu elektronické pošty,
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran),
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

  

Ředitel/ředitelka mateřské školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy je od 01. 08. 2014.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 10. 03. 2014 17:00 hod. na adresu Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo přímo na podatelnu Radnice Kuřim.

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.


Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!6.2.2014 17:46:15 - aktualizováno 6.3.2014 8:27:28 | přečteno 3817x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load