Komunitní plánování sociálních služeb

JGZ 1309n

Dne 20. ledna 2015 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 4. komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 – 2017.

 

Komunitní plánování sociálních služeb se začalo rozvíjet v souvislosti s reformou sociálních služeb
a přesunem odpovědnosti a zajišťování služeb na místní a regionální úroveň. Specifické a místní demografické a ekonomické podmínky každé obce, města či kraje určují místní potřebnost sociálních služeb.  Komunitní plánování umožňuje respektovat přirozené odlišnosti jednotlivých obcí a regionů
a rozdílné potřeby jednotlivců i skupin v nich žijících. Ve 4. komunitním plánu byly identifikovány tyto cílové skupiny uživatelů pro další plánovací období:

  • senioři a osoby se zdravotním postižením

  • rodiny s dětmi

  • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jednou z priorit nového komunitního plánu sociálních služeb, týkající se cílové skupiny rodiny s dětmi,
je mimo jiné podpora sociální služby zaměřené na práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci formou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nutnost vybudovat tento typ služby vnímá skupina pro komunitní plánování, ve spolupráci s orgánem OSPOD, jako velmi potřebnou. V současné době eviduje orgán sociálně-právní ochrany dětí mnoho případů nezletilých dětí, které potřebují motivaci
a odbornou pomoc při kvalitním začlenění do společnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je sociální službou definovanou zákonem 
o sociálních službách. Tato služba se zaměřuje především na neorganizovanou mládež ve věku
od 11 do 26 let v aglomeracích, kde je málo organizovaných aktivit pro tuto věkovou skupinu mladých lidí. Funguje především jako prevence rizikového chování.

Služby tohoto typu napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy díky krizové sociální situaci, ve které se ocitají, ale také díky svým životním návykům a způsobu života.

V současné době intenzivně hledáme vhodný prostor pro tuto službu, kterou by v Kuřimi zajišťovala Oblastní charita Tišnov, jež tuto sociální službu poskytuje velice úspěšně v Tišnově a v Lomnici. V zařízení pracuje dostatek kvalitních a zkušených pracovníků, kteří jsou pravidelně vzdělávání.

Sociální pracovníci v této službě pomáhají uživatelům např.:

  • zprostředkovat sociální poradenství či kontakt na další odborníky,

  • vést uživatele k orientaci ve společnosti,

  • podporovat uživatele při zvládání obtížných životních situacích a zároveň je učit, jak je zvládnout samostatně,

zařízení dále:

  • nabízí možnosti, jak smysluplně trávit volný čas,

  • podporuje uživatele v plánování trávení vlastního volného času, ve zdravém životním stylu,

  • pomáhá při vzdělávání,

  • zvyšuje sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny.

Mimo to je poskytována nepravidelně i terénní forma služby (např. výjezdní akce atd.). Některé aktivity probíhají také o víkendu (např. pobytové akce). Do přípravy a realizaci akcí jsou maximálně zapojeni uživatelé služby, akce plánují a připravují. Tyto aktivity jsou opět prostředkem k navázání vztahu důvěry mezi pracovníky a uživateli, což je nesmírně důležité pro následnou sociální práci.  Uživatel služby si zvolí svého klíčového pracovníka. Zároveň je zjištěn důvod vyhledání služby a v souvislosti s tím je nabídnuto individuální plánování. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.

Uživatelé chodí do zařízení dobrovolně a sami si určují, kdy už službu nepotřebují - nepěstuje
se v nich návyk na službu. V případě potřeby bývá neprodleně zahájena spolupráce s dalšími institucemi (zaregistrování na úřadu práce, přestupy na školu, zajištění lékařské péče).

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pracuje jako plnohodnotná sociální služba. Tato podoba pomoci mladým lidem v Kuřimi ani v blízkém okolí neexistuje a nelze ji nahradit poskytovateli volnočasových aktivit či školskými zařízeními.

Renáta Malásková, Dis.

Odbor sociálních věcí a prevence, Městský úřad Kuřim

 

3.2.2015 19:15:54 - aktualizováno 17.2.2015 21:43:34 | přečteno 838x | Bc. Soňa Šmahelová

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load