Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi

Dle § 166 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. „stavební zákon“ a ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.  Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. „o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“.

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter.

67 - Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

68 - Vodovodní síť včetně ochranného pásma

69 - Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

70 - Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

72 - Elektrická stanice včetně ochranného pásma

73 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

74 - Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

75 - Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

81 - Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

82 - Komunikační vedení včetně ochranného pásma

Tyto informace nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.

3.2.2015 8:48:50 - aktualizováno 27.2.2017 16:48:45 | přečteno 3152x | Jiří

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load