Odbor stavební a životního prostředí

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor stavební a životního prostředí

Ing. František Macekvedoucí odboru+420 541 422 313
+420 775 577 826
macek@kurim.cz
Radka Svobodováadministrativní pracovník+420 541 422 312
+420 777 494 468
svobodovar@kurim.cz
Ing. Jana Lekešovávedoucí oddělení stavebního+420 541 422 355
+420 775 072 933
lekesova@kurim.cz
Silvie Peřinováreferent - stavební úřad+420 541 422 380
+420 727 815 133
perinova@kurim.cz
Ing. Zuzana Svobodováreferent - stavební úřad+420 541 422 314
+420 777 363 607
svobodovaz@kurim.cz
Ing. Martina Gibalovávedoucí oddělení životního prostředí+420 541 422 320
+420 604 359 188
gibalova@kurim.cz
místo neobsazenoreferent - životní prostředí 1+420 541 422 343
+420 777 363 613
neobsazeno@kurim.cz
Michaela Filková, DiS.referent - životní prostředí 2+420 541 422 343
+420 702 131 128
filkova@kurim.cz
Ing. Josef Chylíkreferent - životní prostředí 3+420 541 422 342
+420 608 819 455
chylik@kurim.cz
Ing. Linda Frankováreferent - životní prostředí 4+420 541 422 343
+420 721 983 077
frankova@kurim.cz

Odbor stavební a životního prostředí plní tyto hlavní úkoly: 


V samostatné působnosti (samospráva města)

 • přiděluje čísla popisná a čísla evidenční jednotlivým stavbám v rámci města Kuřimi,
 • předkládá zastupitelstvu města návrhy na pojmenování ulic ve městě Kuřimi,
 • udržuje a průběžně doplňuje archiv všech staveb ve městě podle čísel popisných a evidenčních.


V přenesené působnosti (výkon státní správy)

 •  je obecným stavebním úřadem 1. stupně pro obce Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a vykonává činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), vyjma oblasti územního plánování,
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 • vede zjednodušená územní řízení,
 • vydává územní souhlasy,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • povoluje užívání staveb, vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy,
 • povoluje předčasné užívání staveb před kolaudací,
 • povoluje zkušební provoz,
 • povoluje změny užívání staveb,
 • povoluje odstranění staveb,
 • nařizuje odstranění staveb,
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce, neodkladné odstranění staveb, vyklizení staveb,
 • provádí státní stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb,
 • ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám za porušení příslušných ustanovení stavebního zákona,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku či stavbě,

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění

Oddělení životního prostředí plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města)
 • plánuje a zadává práce týkajících se čistoty města a jeho okolí,
 • organizuje sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu v katastru města,
 • zajišťuje odchyt toulavých a opuštěných zvířat na území města Kuřimi,
 • podílí se ve spolupráci se správci vodních toků na jejich údržbě včetně sledování náhlých výkyvů v kvalitě vody,
 • monitoruje kvalitu podzemních vod rekultivované skládky,
 • zadává a kontroluje veřejně prospěšné práce,
 • pečuje o zeleň ve městě,
 • zabezpečuje údržbu dětských atrakcí, hřišť a ostatního vzhledu města spolu s odborem majetkoprávním,
 • zajišťuje lesní hospodaření v lesích patřících do majetku města Kuřimi,
 • hospodaří s ornicí ze staveb na území města,
 • eviduje výjimky ze zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, týkající se podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a rostlin vydaných občanům Kuřimi,
 • eviduje podmínky karantény při dovozu těchto exemplářů podle zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění,
 • rozpracovává část GIS využitelnou pro životní prostředí,
 • stará se o zimní údržbu městských komunikací,
 • vykonává kontrolu nad správou hřbitova,
 • stará se o údržbu rybníka Srpek,
 • stará se o cyklostezky a cyklotrasy vybudované z iniciativy města Kuřimi,
V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • vede evidenci, vydává souhlas a vyjádření, kontroluje, ukládá povinností, zákazy a omezení, stanovuje pokuty, opatření a lhůty pro zjednání nápravy u fyzických a právnických osob při nakládání s odpady, podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu dle Katalogu odpadů podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 • eviduje, rozhoduje o vyměření poplatků u malých a středních zdrojů, kontroluje, nařizuje odstranění závad, ukládá opatření k nápravě a pokuty u malých vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí, zpřístupňuje informace, podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, rozhoduje o odvodech za odnětí, ukládá odstranění závad, rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu, vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu, rozhoduje o změně kultury zemědělské půdy, rozhoduje o kontaminovaném pozemku, vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, komunikací, celostátních drah a vodních děl, ukládá pokuty, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
 • vede evidence, vydává stanoviska, souhlasy, vyjádření, povolení, výzvy vlastníkům, vyhlašuje památné stromy a významné krajinné prvky, vydává nařízení, vymezuje a hodnotí systém ekologické stability, provádí kontroly a ukládá pokuty podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • přijímá ohlášení škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, provádí místní
  šetření a předává podklady Ministerstvu životního prostředí podle zákona č.115/2000 Sb. o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění,
 • vede evidence, zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, ustanovuje lesní stráž, vydává souhlasy, rozhoduje, povoluje výjimky, stanovuje podmínky, ukládá opatření, provádí dozor a ukládá pokuty, pokud jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 hektaru podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění,
 • přijímá oznámení dodavatelů o sběru, množení či sloučení semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu, vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci a vede o tom evidenci, rozhoduje o uložení pokut, vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 • vydává souhlasy, rozhodnutí, nařizuje a schvaluje, uděluje výjimky, kontroluje a ukládá pokuty, vede evidence a vydává zúčtovatelné plomby a lovecké lístky, ustanovuje mysliveckého hospodáře podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti, vydává a odebírá rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění,
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení, plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51, projednává ve svých obvodech přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, stanovuje v omezené míře (3 odst. 1a) pokuty za neplnění podmínek při šíření plevelů na neobdělávané a nezemědělské půdě podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,
 • vydává stanovisko, zda sběr bylin a plodů nenarušuje druhovou rozmanitost podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění,
 • vydává vyjádření, eviduje veterinární opatření vydaná v katastrálním území Kuřim Státní veterinární správou, vydává na návrh okresní veterinární správy obecně závazné vyhlášky, opatření, a dozírá na jejich plnění, schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání, hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám, podává žádost k oprávněné osobě na odchyt toulavých psů a koček a jejich umístění v karanténě podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění,
 • vydává koordinované stanovisko a koordinované závazného stanovisko podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
 • je speciálním stavebním úřadem vodoprávním pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim a vykonává činnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon),
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • vydává stavební povolení k vodním dílům,
 • vydává souhlasy ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává závazná stanoviska vodoprávního úřadu ke stavbám,
 • přijímá ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav,
 • vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy k vodním dílům,
 • stanoví ochranná pásma vodních zdrojů,
 • podílí se na zpracování povodňového plánu správního obvodu,
 • provádí vodoprávní dozor nad dodržováním ustanovení vodního zákona,
 • ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám za porušení vodního zákona,
 • vede vodoprávní evidenci vydaných rozhodnutí,
 • vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací.
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o SFŽP
 • Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č.115/2000 Sb., o náhradách škod způsobenými zvláště chráněnými živočichy
 • Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti
 • Zákon č.289/1995 Sb., o lesích
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)
 • Zákon č, 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
 • Zákon č.166/1999 Sb. , o veterinární péči
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění 
7.8.2009 7:25:30 - aktualizováno 23.3.2017 10:10:21 | přečteno 26152x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load