Odbor sociálních věcí a prevence

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor sociálních věcí a prevence

Bc. Taťána Sojkovávedoucí odboru+420 541 422 376
+420 775 716 082
sojkova@kurim.cz
Mgr. Aneta Štěpánkováreferent - sociální práce+420 541 422 377
+420 773 771 736
stepankova@kurim.cz
Olga Foitová, DiS.referent - sociální práce, kurátor pro dospělé+420 541 422 354
+420 777 363 603
foitova@kurim.cz
Mgr. Pavla Cikánkováreferent - SPOD, kurátor pro děti a mládež+420 541 422 378
+420 774 004 652
cikankova@kurim.cz
Mgr. Olga Jirovskáreferent - SPOD 1+420 541 422 346
+420 607 037 300
jirovska@kurim.cz
Mgr. Monika Vaškováreferent - SPOD 2+420 541 422 379
+420 775 716 083
vaskova@kurim.cz
Mgr. Terezie Cebákováreferent - SPOD 3+420 541 422 367
+420 777 363 611
cebakova@kurim.cz
Mgr. Martina Houdek Čermákováreferent - SPOD 4+420 541 422 353
+420 775 716 084
houdekcermakova@kurim.cz
Monika Svobodová, DiS.referent - SPOD 5+420 541 422 351
+420 725 504 578
svobodovam@kurim.cz
Mgr. Radim Novák, DiS.referent - krizové řízení+420 541 422 329
+420 725 111 395
novak@kurim.cz

Odbor sociálních věcí a prevence plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb
 • napomáhá zapojení starých a těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,
 • spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, církvemi, charitativními aj. organizacemi, které se podílí na sociální péči,
 • vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči,
 • podílí se na řešení otázek bydlení starých a těžce zdravotně postižených občanů,
 • zodpovídá za zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 • v případě potřeby vykonávají pracovnice OSV funkci veřejného opatrovníka.

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí, a to:
  o výkon kolizního opatrovnictví,
  o sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu,
  o pomoc při zprostředkování náhradní rodinné péče,
 • provádí poradenskou činnost v oblasti sociálního zabezpečení
 • vytváří, spoluvytváří a koordinuje koncepční materiály pro sociální práci a sociální a související služby,
 • realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb,
 • podporuje sociální práci a sociální či jiné související služby,
 • koordinuje a realizuje koncepci prorodinné politiky v obci,
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,
 • sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci,
 • koordinuje protidrogovou politiku v obci,
 • koordinuje prorodinnou politiku v obci, zúčastňuje se porad na KÚ Jm kraje,
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci,
 • zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturismu,
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci,
 • zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,
 • zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny: osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění,
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 • spolupracuje s Vězeňskou službou ČR a jinými institucemi,
 • zodpovídá za zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.213/2008 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Doplňující :
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Odbor sociálních věcí a prevence plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti
(samospráva města)

 • spolupodílí se na udržování klidu a pořádku ve městě samostatně i ve spolupráci s Policií České republiky,
 • spolupracuje s přestupkovou komisí a soudním exekutorem,
 • doprovází zaměstnance finančního odboru při přepravě peněz a realizuje kurýrní službu,
 • řeší přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a na úseku školství a výchovy mládeže,
 • koordinuje pracovní aktivity osob ve výkonu trestu odnětí svobody pro město Kuřim,
 • podílí se na legislativní činnosti a zpracování návrhů právních předpisů města,
 • zpracovává a aktualizuje Koncepci bezpečnosti města Kuřim,
 • odpovídá za zpracování, aktualizace a realizaci Programu prevence kriminality města Kuřim,
 • odpovídá za zpracování, aktualizace a realizaci Havarijního plánu města Kuřim,
 • spolupodílí se na získávání finančních prostředků z externích zdrojů,
 • zpracovává dílčí bezpečnostní audity,
 • odpovídá za zřízení, činnost a rozvoj městského kamerového dohlížecího systému,
 • odpovídá za zřízení, činnost a rozvoj městského monitorovacího a krizového centra,
 • odpovídá za realizaci projektu technické ochrany majetku města Kuřim,
 • spolupodílí se na zpracování a realizaci projektu rekonstrukce veřejného osvětlení města Kuřim,
 • spolupodílí se na návrzích a realizaci příslušných dopravních opatření,
 • spolupracuje s komerčními subjekty na území města Kuřim při jejich případném zapojení do Bezpečnostního programu města Kuřim,
 • řídí činnost bezpečnostních agentur při jejich případném zapojení do Bezpečnostního projektu města Kuřim,
 • vykonává funkci manažera prevence kriminality, vytváří strategie prevence kriminality a spolupracuje při její realizaci,
 • koordinuje preventivní aktivity města formou komunitního plánování sociálních služeb,
 • podílí se na zpracování koncepce protidrogové politiky,
 • poskytuje metodickou pomoc ostatním subjektům (školy, občanská sdružení) při jejich preventivních aktivitách,
 • provádí přednášky na místních školách, případně jiných institucích,
 • vyhodnocuje Komplexní součinnostní program prevence kriminality pro MVČR,
 • realizuje a vyhodnocuje průzkumy veřejného mínění mezi občany města Kuřim na dané téma.

V přenesené působnosti (výkon státní správy)

 • rozpracovává úkoly vyplývající z integrovaného záchranného systému pro řešení úkolů záchranných a likvidačních prací ve správním obvodu obce,
 • spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů města v oblasti rozpočtu a materiálního vybavení,
 • rozpracovává úkoly stanovené obci v civilní ochraně,
 • plní úkoly k zabezpečení ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 • rozpracovává úkoly z krizového plánu kraje v přípravě na krizové stavy a jejich řešení,
 • spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež.

Oblast prevence a krizového řízení - Zákony a prováděcí právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
 • Zákon č. 241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Zákon č. 412/2005Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
7.8.2009 7:26:20 - aktualizováno 23.3.2017 10:09:32 | přečteno 17251x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load