Odbor majetkoprávní

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor majetkoprávní

Mgr. Jana Viktorinovávedoucí odboru+420 541 422 374
+420 777 363 608
viktorinova@kurim.cz
Ing. Vladimíra Fidrmucováreferent - pozemky+420 541 422 317
+420 607 037 299
fidrmucova@kurim.cz
Alena Janouškováreferent - byty, nebytové prostory+420 541 422 345
+420 777 363 605
janouskova@kurim.cz
Bc. Jitka Chaloupková, DiS.referent - správa majetku+420 541 422 306
+420 777 363 605
chaloupkova@kurim.cz
Ester Veselovská, DiS.referent - správa majetku+420 541 422 369
+420 601 156 736
veselovska@kurim.cz
Vladimír Dvořáčekúdržbář+420 541 422 319
+420 727 937 628
dvoracek@kurim.cz
Eva Lošťákováuklízečka

Odbor majetkoprávní plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • zpracovává smlouvy a dohody majetkoprávního charakteru, zpracovává nebo se podílí na zpracování smluv ve spolupráci s ostatními odbory úřadu, vede centrální evidenci smluv,
 • zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory inventarizaci majetku města dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • zajišťuje pronájem, výpůjčky nemovitého majetku města, bytů a nebytových prostor,
 • zajišťuje podklady majetkoprávního charakteru potřebné pro vypracování smluv (jedná se např. o nabývací tituly, GP, znalecké posudky apod.)
 • zpracovává podklady a vyřizuje materiály z jednání rady a zastupitelstva města v souvislosti s majetkoprávními úkony,
 • podává návrhy na zápisy do katastru nemovitostí včetně historického majetku,
 • podává daňová přiznání v souvislosti s převody majetku města,
 • zajišťuje podklady pro novou úpravu hranic katastru,
 • vede agendu pořadníku obecních bytů,
 • organizuje výběrová řízení ve své působnosti,
 • zpracovává a podílí se na zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
 • podává návrhy na výkon rozhodnutí (exekuce) a vede agendu s tímto spojenou,
 • vymáhá pohledávky soudní cestou (žaloby),
 • vypracovává nebo se podílí na zpracování zřizovacích listin organizací města a vede jejich evidenci,
 • poskytuje právní poradenství, zejména v oblasti majetkoprávní, starostovi, místostarostům a odborům úřadu v souvislosti s výkonem jejich povinností a obcím ve správním obvodu,
 • zastupuje město Kuřim v řízení před soudy,
 • zajišťuje úklid a pořádek v budově a před budovou městského úřadu,
 • zajišťuje správu a údržbu nemovitého majetku včetně bytů a zařízení ve vlastnictví města, pokud to není svěřeno jinému subjektu,
 • zajišťuje drobné opravy dětských hřišť na území města,
 • vyčleňuje zaměstnance jako řidiče služebních automobilů,
 • podílí se na údržbě budovy městského úřadu,
 • podílí se na získávání dotací pro město Kuřim.

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • provádí legalizaci a vidimaci v souvislosti s majetkoprávními úkony,
 • poskytuje výpisy z katastru nemovitostí.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti ve znění platných předpisů
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění změn a doplňků
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 90/2012., o obchodních korporacích 
7.8.2009 7:18:09 - aktualizováno 23.3.2017 10:08:52 | přečteno 8997x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load