Odbor kancelář úřadu

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor kancelář úřadu

Petra Glosovávedoucí sekretariátu, personalista, asistent starosty+420 541 422 338
+420 777 363 601
glosova@kurim.cz
Ing. Pavla Halouzkováasistent kanceláře úřadu+420 541 422 302
+420 607 007 451
halouzkova@kurim.cz
Hana Koláčkováasistent kanceláře úřadu+420 541 422 304
+420 777 363 602
kolackovah@kurim.cz
Lucie Kolářováasistent kanceláře úřadu+420 541 422 304
+420 720 942 096
kolarova@kurim.cz
Mgr. Hana Němcováreferent - školství+420 541 422 341
+420 723 364 152
nemcovah@kurim.cz
Vlastislav Šubrtinspektor veřejného pořádku+420 541 422 350
+420 601 116 146
subrt@kurim.cz
Bc. Radek Jízdnývedoucí oddělení informačních technologií+420 541 422 328
+420 777 254 338
jizdny@kurim.cz
Marek Svobodainformatik, referent správy osobních údajů+420 541 422 327
+420 777 307 294
svoboda@kurim.cz
Tomáš Stejskalinformatik+420 541 422 365
+420 777 337 795
stejskal@kurim.cz
Bc. Marian Folvarčíkvedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol+420 541 422 337folvarcik@kurim.cz
Dana Jedličkováasistent - dopravní přestupky - radary+420 541 422 390jedlickova@kurim.cz
Bc. Marek Wágnerreferent - dopravní přestupky - radary+420 541 422 360wagner@kurim.cz
Ing. Jana Klašková, Ph.D.referent - dopravní přestupky+420 541 422 386klaskova@kurim.cz
Mgr. Jiří Enžlreferent - dopravní přestupky+420 541 422 356enzl@kurim.cz
Mgr. Hana Bučkováreferent - přestupky+420 541 422 366
+420 722 991 975
buckova@kurim.cz
Ing. Milan Proseckýreferent - přestupky+420 541 422 368
+420 601 082 762
prosecky@kurim.cz
Mgr. Jan Ireinzkušební komisař řidičů+420 607 098 971irein@kurim.cz
Mgr. Pavel Matějíčekzkušební komisař řidičů+420 777 363 616matejicek@kurim.cz

Tajemník úřadu:Ing. Karel Torn, CSc.
Telefon:541 422 303
El. pošta:torn@kurim.cz

Odbor kancelář úřadu plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti  (samospráva města)

 • zabezpečuje úkoly starosty, místostarostů města a tajemníka úřadu podle jejich pokynů související s každodenní i dlouhodobější činností,
 • připravuje materiály pro jednání rady a zastupitelstva města, zpracovává výsledky jednání a sleduje plnění uložených úkolů,
 • organizuje a zajišťuje přijetí návštěv u starosty a místostarostů,
 • hospodaří s částkou na občerstvení pro zasedání rady a zastupitelstva města a zajišťuje občerstvení,
 • podílí se na organizaci a zajištění kulturních a společenských akcí,
 • informuje obyvatele města Kuřimi o důležitých informacích prostřednictvím městského rozhlasu a internetových stránek městského úřadu včetně informací při krizových situacích,
 • administrativně zajišťuje chod fondu na podporu sportovní činnosti a fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti,
 • vybavuje personální agendu a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců,
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
 • plánuje provoz osobních automobilů úřadu,
 • vytváří a spravuje počítačovou síť úřadu, včetně pravidelného zálohování dat a jejich ukládání na bezpečném místě,
 • poskytuje pomoc uživatelům počítačové sítě a zajišťuje pro ně školení,
 • v případě potřeby metodicky a technicky napomáhá zaměstnancům příspěvkových organizací zřízených městem a také zaměstnancům obcí a jejich příspěvkovým organizacím ve správním obvodu,
 • spravuje intranetové a internetové stránky města a radnice,
 • podílí se na správě GIS, společně s odborem investičním pomáhá ostatním odborům v jeho tvorbě a využívání,
 • sleduje vývoj v oblasti informačních systémů, informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření k jejich nákupu a modernizaci na úřadu,
 • zajišťuje spolu s odbory smlouvy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • komplexně pečuje o komunikační techniku úřadu,
 • poskytuje odbornou pomoc v oblasti informačních a komunikačních technologií organizačním složkám a právnickým osobám, které založila nebo zřídila obec,
 • ve spolupráci s odborem majetkoprávním pečuje o radary měření rychlosti na území města, zajišťuje případné opravy, provádí správu zařízení,
 • připravuje rozpočet pro oblast informačních technologií,
 • vede přehled o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady,
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Odbor kancelář úřadu plní tyto hlavní úkoly v oblasti školství:

V samostatné působnosti
(samospráva města)

 • vede agendu důležitých listin škol a školských zařízení města Kuřimi,
 • zpracovává dokumenty týkající se škol a školských zařízení města Kuřimi a předkládá je radě a zastupitelstvu města,
 • zabezpečuje úkoly z oblasti školství pro rozhodování rady a zastupitelstva města,
 • informuje radu města o činnosti škol a školských zařízení města Kuřimi (informace z výročních zpráv o činnosti školy a o vlastním hodnocení školy),
 • informuje radu města o zjištěních ČŠI a jiných státních kontrolních orgánů,
 • vykonává kontrolní činnost nad dodržováním usnesení rady a zastupitelstva města ve školách a školských zařízeních ve městě Kuřimi,
 • předkládá radě města materiály týkající se hodnocení ředitelů škol a školských zařízení ve městě Kuřimi,
 • organizačně zajišťuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele škol a školských zařízení ve městě Kuřimi,
 • zajišťuje procesní stránku vyřizování stížností a petic v oblasti školství,
 • samostatně vyřizuje korespondenci související se školstvím,
 • spolupracuje s orgány samosprávy a státní správy v oblasti školství,
 • podílí se na získávání dotací pro město Kuřim,
 • dle zaslané evidence dojíždějících žáků do základních škol v Kuřimi vypočítává ve spolupráci s odborem finančním úhrady neinvestičních nákladů za žáky,
 • kontroluje a zpracovává pro radu města roční uzávěrku čerpání všech finančních prostředků přidělených školám a školským zařízením města Kuřimi a jejich rozdělení do jednotlivých fondů (na základě výročních zpráv o hospodaření).

V přenesené působnosti (výkon státní správy)

 • koordinuje výkon územní školské samosprávy,
 • zajišťuje správu a poradenskou činnost v oblasti školství,
 • vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dalšími prováděcími právními předpisy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • poskytuje informace v oblasti školství ve správním obvodu,
 • komplexně zajišťuje agendu tvorby Rejstříku škol a školských zařízení,
 • koordinuje a usměrňuje tvorbu školského rejstříku ve správním obvodu,
 • komplexně zajišťuje a realizuje spolupráci při rozpočtování a zúčtování finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení ve správním obvodu,
 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská zařízení v celém správním obvodu a předává je krajskému úřadu,
 • zpracovává a kontroluje údaje z dokumentace škol a školských zařízení, ze školních matrik a výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích škol pro účely statistického výkaznictví za školy a školská zařízení v celém správním obvodu a předává je Ústavu pro informace ve vzdělávání Praha,
 • zajišťuje kontrolu a sumarizaci účetní uzávěrky, účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení v celém správním obvodu pro MÚZO Praha a odbor školství KÚ JMK,
 • zajišťuje informační a dozorovou činnost nad školami a školskými zařízeními v celém správním obvodu,
 • spolupracuje s odborem školství KÚ JMK a obcemi s rozšířenou působností na okrese Brno - venkov,
 • průběžně seznamuje ředitele škol a školských zařízení a samosprávy obcí ve správním obvodu se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou,
 • spolupracuje s krajským úřadem v oblasti zpracování výkazů, rozborů a zúčtování finančních prostředků státního rozpočtu za školy a školská zařízení ve správním obvodu.

Oblast školství - Zákony a prováděcí právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, v platném znění,
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění,
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění,
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění,
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, v platném znění,
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, v platném znění,
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění,
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění,
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění,
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
 • Vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, v platném znění,
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění,
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky ( vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění,
7.8.2009 7:14:52 - aktualizováno 23.3.2017 8:56:31 | přečteno 10374x | m.svoboda

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load