Odbor investiční

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor investiční

Stanislav Bartošvedoucí odboru+420 541 422 373
+420 606 705 879
bartos@kurim.cz
Michaela Juránková Hrbkováadministrativní pracovník+420 541 422 371
+420 727 930 148
jurankovahrbkova@kurim.cz
Ing. Jaroslav Hamříkreferent samosprávy - životní prostředí+420 541 422 318
+420 608 819 451
hamrik@kurim.cz
Ing. Moris Rémanvedoucí oddělení investičního+420 541 422 316
+420 725 952 121
reman@kurim.cz
Ing. Jana Markelovareferent - městský inženýr+420 541 422 358
+420 601 132 166
markelova@kurim.cz
Ing. Olga Hanákováreferent - investice+420 541 422 364
+420 601 082 761
hanakova@kurim.cz
Ing. Renata Havlováreferent - investice+420 541 422 357
+420 777 363 614
havlova@kurim.cz
Ing. Pavla Kubováreferent - investice, vodohospodářské stavby+420 541 422 375
+420 777 072 934
kubova@kurim.cz
Mgr. Dagmar Montagovávedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury+420 541 422 330
+420 777 494 467
montagova@kurim.cz
Ing. Vlasta Indrováreferent - územní plánování+420 541 422 310
+420 774 072 934
indrova@kurim.cz
Bc. David Ševčíkreferent - územní plánování+420 541 422 325
+420 725 952 127
sevcik@kurim.cz
Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.projektový manažer+420 541 422 352
+420 731 189 694
kiesslingova@kurim.cz

Odbor investiční plní tyto hlavní úkoly: 


V samostatné působnosti (samospráva města)

 • připravuje úkoly do plánu investiční výstavby města,
 • předkládá radě a zastupitelstvu města ke schválení projektové přípravy investičních akcí a jejich realizaci,
 • organizuje poptávková a výběrová řízení na projektovou přípravu a realizaci schválených úkolů výstavby, rekonstrukce a modernizace objektů a inženýrských sítí města,
 • organizuje předprojektovou a projektovou přípravu a vlastní realizaci staveb města,
 • zabezpečuje stavební dozor a přípravu dokončení staveb ke kolaudaci a závěrečnému technicko-ekonomickému zhodnocení staveb,
 • kompletuje dokumentaci staveb a závěrečné zpracování v geografickém informačním systému,
 • soustřeďuje potřeby, náměty a požadavky na údržbu objektů města,
 • organizuje operativní opravy a údržbářské činnosti sítí a pozemních objektů města v koordinaci s jejich příslušnými správci,
 • spolupracuje s občany, projektanty a potenciálními investory na území města, posuzuje a vyjadřuje se k zamýšleným investicím na území města,
 • vytváří a spravuje GIS, pomáhá ostatním odborům v jeho tvorbě a využívání, navrhuje jeho další rozvoj
 • spolupracuje, eventuelně poskytuje informace a služby z GIS potenciálním investorům, projektantům, správcům inženýrských sítí a občanům,
 • navrhuje rozvoj vodovodů a kanalizací ve městě a poskytuje podklady k zapracování požadavků na rozvoj technické infrastruktury do územně plánovací dokumentace,
 • spolupracuje s organizací zajišťující provoz vodovodů a kanalizací ve městě,
 • zajišťuje agendu na úseku veřejné dopravy pro město Kuřim v rámci smlouvy o zajištění systému IDS JMK
 • na základě smlouvy s techniko-bezpečnostním dozorem vykonává kontroly retenční hráze
 • zajišťuje prohlídky mostů a lávek, jejich opravy a údržbu,
 • organizuje ve spolupráci s dalšími odbory získávání dotací pro město Kuřim, poskytuje pomoc při této činnosti organizacím města,
 • plánuje a zadává práce týkající se čistoty města Kuřimi a jeho okolí,
 • organizuje sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu v katastru města Kuřimi,
 • podílí se ve spolupráci se správci vodních toků na jejich údržbě včetně sledování náhlých výkyvů v kvalitě vody,
 • pečuje o zeleň ve městě,
 • zabezpečuje údržbu dětských atrakcí, hřišť a ostatního vzhledu města spolu s odborem majetkoprávním,
 • stará se o zimní údržbu městských komunikací a údržbu cyklostezek a cyklotras vybudovaných z iniciativy města Kuřimi.


V přenesené působnosti (výkon státní správy)

 • plní úkoly úřadu územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává koordinovaná závazná stanoviska podle uvedeného právního předpisu,
 • pořizuje územní plán, regulační plán města Kuřimi a na žádost obcí ve správním obvodu pro tyto obce a územně plánovací podklady,
 • eviduje podněty k pořízení změn územního plánu města, vyhodnocuje je a připravuje materiály k projednání zastupitelstvu města,
 • pořizuje změny územně plánovací dokumentace,
 • vede evidenci válečných hrobů na území správního obvodu ORP Kuřim dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
7.8.2009 7:27:44 - aktualizováno 18.7.2017 14:02:58 | přečteno 12968x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load