Odbor dopravy

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor dopravy

Ing. Miloslav Kučkavedoucí odboru+420 541 422 335
+420 702 242 163
kucka@kurim.cz
Místo neobsazenoreferent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství
Jitka Jonášováreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 333
+420 777 722 194
jonasova@kurim.cz
Miroslav Režnýreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 336
+420 777 722 194
rezny@kurim.cz
Helena Šinkorováreferent - technik, evidence vozidel+420 541 422 363
+420 777 722 194
sinkorova@kurim.cz
Dana Babincováreferent - řidičské průkazy+420 541 422 334
+420 777 307 292
babincova@kurim.cz
Iveta Váňováreferent - řidičské průkazy+420 541 422 332
+420 777 307 292
vanova@kurim.cz

Odbor dopravy plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti (samospráva města) 
 • kontroluje technický stav vozidel úřadu a zařizuje jejich údržbu a opravy,
 • realizuje aktivity k prevenci dopravní nehodovosti,
 • rozpracovává část GIS využitelnou pro odbor,
 • podílí se na zajišťování dopravní obslužnosti města Kuřim..

V přenesené působnosti (výkon státní správy) 
 • poskytuje výpisy z informačních systémů veřejné správy a Czech POINTu, zejména bodového hodnocení řidiče,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech pozemních komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • je speciálním stavebním úřadem na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích, které nejsou pověřeny výkonem obecného stavebního úřadu,
 • je speciálním stavebním úřadem pro vybrané dopravní stavby (místní a veřejně přístupné účelové komunikace) pro obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim a vykonává činnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
 • vydává stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy a rozhodnutí o odstranění místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • přijímá ohlášení stavebních úprav na uvedených komunikacích,
 • vykonává státní dozor na uvedených komunikacích,
 • ukládá pokuty fyzickým a právnickým osobám za porušení zákona o pozemních komunikacích,
 • podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací,
 • zpracovává nařízení města v oblasti své působnosti,
 • ve správním řízení povoluje připojení pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
 • ve správním řízení povoluje uzavírky pozemních komunikací a nařizuje objížďky
 • povoluje stavby a umístění zařízení pro reklamu v silničním ochranném pásmu komunikace,
 • vykonává státní odborný dozor na pozemních komunikacích,
 • vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci ve všech stupních,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích,
 • vydává souhlas k místní a přechodné úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • vede stavební řízení na stavby silničního charakteru,
 • vydává kolaudační souhlas na stavby silničního charakteru na které vydal stavební povolení,
 • provádí státní odborný dozor v působnosti speciálního stavebního úřadu,
 • vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene pro stavby pozemních komunikací na cizích pozemcích (na návrh vlastníka stavby)
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích dle § 40 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a podle zvláštního právního předpisu,
 • vykonává prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • zpracovává údaje pro ČSÚ,
 • vede registr řidičů,
 • vydává řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu řidiče, paměťovou kartu vozidla a paměťovou servisní kartu dle příslušných právních předpisů
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • provádí záznamy do evidenční karty řidiče a výpisy z nich,
 • provádí zápis bodů do evidenční karty řidiče dle bodového hodnocení za přestupky a trestné činy,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • vede správní řízení proti přestupkům v silniční dopravě
 • poskytuje informace podle § 8 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, pro orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy)
 • registruje silniční motorová vozidla a zvláštní motorová vozidla,
 • přiděluje registrační značky vozidlům,
 • zapisuje změny údajů v registru silničních vozidel,
 • provádí přeregistraci na jiného vlastníka, resp. provozovatele,
 • provádí trvalé i dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,
 • vede depozit registračních značek,
 • vybírá poplatek na ekologickou likvidaci autovraků,
 • provádí zápis a výmaz zápisu zástavního práva k vozidlu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • povoluje přestavbu jednotlivého vozidla
 • uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • provádí výkon státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí,
 • podává informace k hledaným osobám a vozidlům tomu, kdo prokáže právní nárok na tyto informace,
 • vydává registrace pro provozování autoškol včetně stanovení podmínek provozu,
 • odnímá registrace k provozování autoškol při porušení podmínek jejich provozování,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám,
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění,
 • provádí přezkoušení řidičů, kteří pozbyli řidičské oprávnění,
 • zpracovává agendu týkající se zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění,
 • provádí státní odborný dozor nad činností autoškol,
 • ukládá ve správním řízení sankce při zjištění porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
 • zpracovává podklady a kontroluje předložené doklady uchazečů o řidičské oprávnění při závěrečných zkouškách ve výcvikových zařízeních nebo na zkušebně Městského úřadu Kuřim
 • vede zápis o výsledku zkoušek formou protokolu,
 • je dopravním úřadem pro taxislužbu,
 • vydává stanoviska k žádosti o koncesi pro taxislužbu,
 • vystavuje průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby pro provozování taxislužby,
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech taxislužby,
 • přiděluje a vydává provozovateli taxislužby evidenční číslo vozidla taxi,
 • zajišťuje tiskopisy a známky na registrační značky nutné pro chod odboru a vede jejich evidenci.


Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru: 

 • Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 • Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška MDS č. 167/2002Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.
 • Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Vyhláška MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
7.8.2009 7:26:58 - aktualizováno 23.3.2017 10:10:54 | přečteno 27655x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load