Standardy sociálně právní ochrany dětí

ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V KUŘIMI 

Logo OSVP dotace ČB

Standardy SPOD, jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání.

Standardy SPOD, jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.

Prostřednictvím standardů je tedy definována úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany v rámci
ikona souborunašeho správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim.

Standardy SPOD, jsou zakotveny v právní úpravě, zejména ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její příloze č. 1.standardy. Byly zpracovány v rámci projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00012 k 1.1.2015 a budou nadále ověřovány a rozvíjeny v souladu s potřebami praxe péče o ohrožené děti a rodiny. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Při koncepci standardů zpracovatelský tým vycházel z praxe výkonu OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) Městského úřadu Kuřim, metodické podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborných konzultaci specialistů v oblasti sociální péče, konzultací s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Kuřim zapojenými do systému péče o ohrožené děti a rodiny k prohloubení spolupráce a komunikace. 

Co je principem standardizace:

  • Nastavení minimální kvality v oblasti OSPOD
  • Sjednotit postupy v práci u OSPOD
  • Zaručit klientům jednotný přístup při poskytování SPOD – v rámci všech OSPOD v ČR, ale i v rámci všech zaměstnanců jednoho OSPOD
  • Nastavení procesu řízení kvality a dobré praxe

Standardizace je proces

Proces naplňování standardů není konečný. Praxe se mění, postupy se mění, nastávají nové situace a výzvy, proto se i postupy a písemné metodické materiály budou v čase měnit.

Kontrola standardů

Dodržování standardů kvality bude v případě orgánů sociálně-právní ochrany kontrolováno nadřízeným orgánem v režimu kontroly výkonu přenesené působnosti.

To znamená, že ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností budou standardy kvality monitorovány nadřízeným krajským úřadem.

Obecné dělení standardů

  • Procedurální – cíle a způsoby poskytování + ochrana práv + jednání + smlouva + individuální plánování + dokumentace + stížnosti + návaznost
  • Personální – personál + profesní rozvoj
  • Provozní – místní a časová dostupnost + informovanost + prostředí a podmínky + nouzové a havarijní situace + zvyšování kvality


Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim

DĚLENÍ STANDARDŮ SPOD DO ČÁSTÍ


ikona souboruPrvní část

KDE A KDY, JAK – jsme tu pro Vás

Standardy č. 1,2,3 a 11


ikona souboruDruhá část

KDO – máme připravený tým odborníků

Standardy č. 4,5,6


ikona souboruTřetí část

S KÝM  – základem je multidisciplinární spolupráce = preventivní působení a spolupráce, návazné služby..

standard č. 7 a č.14


ikona souboruČtvrtá část

JAK TO DĚLÁME - - úřední postupy a dokumentace o naší práci – řídíme se zákonnými normami a pravidly

standard č. 8, 9,10 a 12


ikona souboruPátá část

MOŽNOSTI OSTATNÍCH VYJÁDŘIT SE K NAŠÍ PRÁCI   –  vyřizování stížností

standard č.13 

Městský úřad

 
2016 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2016
load