Odbor životního prostředí

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Sikorovávedoucí odboru životního prostředíTel: +420 541 422 325
Tel: +420 608 819 455
sikorova@kurim.cz
Ing. Jaroslav Hamříkčistota města, odpady, parková zeleň, číštění komunikací
Tel: +420 541 422 318
Tel: +420 608 819 451
hamrik@kurim.cz
Ing. Lucie Boháčoválesy, myslivost, rybářství
Tel: +420 541 422 342
bohacova@kurim.cz
Michaela Filková, DiS.odpady, ovzduší
Tel: +420 541 422 343
Tel: +420 702 131 128
filkova@kurim.cz
Mgr. Šárka Střítežskázemědělský půdní fond
Tel: +420 541 422 343
Tel: +420 777 363 613
stritezska@kurim.cz

Odbor životního prostředí plní tyto hlavní úkoly:

V samostatné působnosti
 • plánuje a zadává práce týkajících se čistoty města a jeho okolí,
 • organizuje sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu v katastru města,
 • zajišťuje odchyt toulavých a opuštěných zvířat na území města Kuřimi,
 • podílí se ve spolupráci se správci vodních toků na jejich údržbě včetně sledování náhlých výkyvů v kvalitě vody,
 • monitoruje kvalitu podzemních vod rekultivované skládky,
 • zadává a kontroluje veřejně prospěšné práce,
 • pečuje o zeleň ve městě,
 • zabezpečuje údržbu dětských atrakcí, hřišť a ostatního vzhledu města spolu s odborem majetkoprávním,
 • zajišťuje lesní hospodaření v lesích patřících do majetku města Kuřimi,
 • hospodaří s ornicí ze staveb na území města,
 • eviduje výjimky ze zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, týkající se podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a rostlin vydaných občanům Kuřimi,
 • eviduje podmínky karantény při dovozu těchto exemplářů podle zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění,
 • rozpracovává část GIS využitelnou pro životní prostředí,
 • stará se o zimní údržbu městských komunikací,
 • vykonává kontrolu nad správou hřbitova,
 • stará se o údržbu rybníka Srpek,
 • stará se o cyklostezky a cyklotrasy vybudované z iniciativy města Kuřimi,
V přenesené působnosti
 • vede evidenci, vydává souhlas a vyjádření, kontroluje, ukládá povinností, zákazy a omezení, stanovuje pokuty, opatření a lhůty pro zjednání nápravy u fyzických a právnických osob při nakládání s odpady, podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu dle Katalogu odpadů podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 • eviduje, rozhoduje o vyměření poplatků u malých a středních zdrojů, kontroluje, nařizuje odstranění závad, ukládá opatření k nápravě a pokuty u malých vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí, zpřístupňuje informace, podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha, rozhoduje o odvodech za odnětí, ukládá odstranění závad, rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu, vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu, rozhoduje o změně kultury zemědělské půdy, rozhoduje o kontaminovaném pozemku, vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, komunikací, celostátních drah a vodních děl, ukládá pokuty, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
 • vede evidence, vydává stanoviska, souhlasy, vyjádření, povolení, výzvy vlastníkům, vyhlašuje památné stromy a významné krajinné prvky, vydává nařízení, vymezuje a hodnotí systém ekologické stability, provádí kontroly a ukládá pokuty podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • přijímá ohlášení škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, provádí místní
  šetření a předává podklady Ministerstvu životního prostředí podle zákona č.115/2000 Sb. o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění,
 • vede evidence, zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, ustanovuje lesní stráž, vydává souhlasy, rozhoduje, povoluje výjimky, stanovuje podmínky, ukládá opatření, provádí dozor a ukládá pokuty, pokud jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 hektaru podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění,
 • přijímá oznámení dodavatelů o sběru, množení či sloučení semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu, vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci a vede o tom evidenci, rozhoduje o uložení pokut, vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 • vydává souhlasy, rozhodnutí, nařizuje a schvaluje, uděluje výjimky, kontroluje a ukládá pokuty, vede evidence a vydává zúčtovatelné plomby a lovecké lístky, ustanovuje mysliveckého hospodáře podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti, vydává a odebírá rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění,
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení, plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51, projednává ve svých obvodech přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, stanovuje v omezené míře (3 odst. 1a) pokuty za neplnění podmínek při šíření plevelů na neobdělávané a nezemědělské půdě podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,
 • vydává stanovisko, zda sběr bylin a plodů nenarušuje druhovou rozmanitost podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění,
 • vydává vyjádření, eviduje veterinární opatření vydaná v katastrálním území Kuřim Státní veterinární správou, vydává na návrh okresní veterinární správy obecně závazné vyhlášky, opatření, a dozírá na jejich plnění, schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání, hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám, podává žádost k oprávněné osobě na odchyt toulavých psů a koček a jejich umístění v karanténě podle zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění,
 • vydává koordinované stanovisko a koordinované závazného stanovisko podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

 • Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o SFŽP
 • Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č.115/2000 Sb., o náhradách škod způsobenými zvláště chráněnými živočichy
 • Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti
 • Zákon č.289/1995 Sb., o lesích
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)
 • Zákon č, 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
 • Zákon č.166/1999 Sb. , o veterinární péči
7.8.2009 7:20:05 - aktualizováno 19.9.2013 7:50:01 | přečteno 9633x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.

Městský úřad

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load